Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Kompetanseutvikling i kommunene: Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Publisert 25. mars 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikling og utprøving av tverrfaglige kompetansehevende tiltak for å bidra til en kunnskapsbasert praksis innenfor helsepedagogikk, empowerment, brukermedvirkning, samvalg og kartlegging av rehabiliteringspotensiale.

Prosjektansvarlig:

USHT Akershus: Ansvarlig
Kontakt: Mona Bjerke Jensen monjen@lorenskog.kommune.no

Finansieringskilde: Helsedirektoratet, opptrappingsplan rehabilitering og habilitering

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: Februar-desember 2018
Ferdig: 2018

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

St. meld. nr. 29 (2012-2013), 2012 beskriver hvordan morgendagens omsorgstjeneste skal skape tjenestetilbud sammen med brukerne, samhandle med pårørende, ta i bruk velferdsteknologi og mobilisere lokalsamfunnet på nye måter. Nye arbeidsmetoder, mer samspill med familie og nettverk vil stille store krav til endring i kompetanse, og innebærer å organisere tjenestene på nye måter. Det er behov for et faglig omstillingsarbeid som både foredler omsorgstjenestenes pleiefaglige arbeid og tar i bruk bredere tverrfaglig kompetanse på rehabilitering og sosialt nettverksarbeid.

En direkte konsekvens av oppgaveforskyvningen i helsetjenesten som følge av samhandlingsreformen, er endrede krav til kompetanse i kommunehelsetjenesten.

Kommunene har ansvar for å utvikle en effektiv rehabiliterings- og habiliteringstjeneste både for den som mottar tjenesten og for tjenesteyterne. Det er et mål både for den enkelte og samfunnet å utnytte de ressurser, evner og muligheter brukerne selv har for mestre hverdagen. En tjeneste som bygger på prinsipper om brukermedvirkning, empowerment, samvalg og tverrfaglig kompetanse innenfor så vel klinisk arbeid som helsepedagogisk tilnærming, er en forutsetning for å lykkes i dette.

Mål

Prosjektet vil utvikle og prøve ut kompetansetiltak på to nivåer med målsetting om å styrke kommunens robusthet i arbeidet med en faglig forsvarlig rehabiliterings- og habiliteringspraksis.                                                                                                           

Nivå 1: Generell kompetanse innenfor bl a helsepedagogikk, empowerment, brukermedvirkning, samvalg og en systematisk, kunnskapsbasert kartleggingspraksis. Målgruppen er alle ansatte i helse- og omsorgstjenestene i kommunen                        

Nivå 2: Med utgangspunkt i nivå 1, tiltak for å utvikle spesiell kompetanse innenfor tre ulike fagområder. Målgruppen for disse tiltakene vil være alle ansatte som jobber med tiltak overfor den enkelte brukergruppe:                                                                                 
2.1: Intensiv habilitering av barn med hjerneskade.                                                         
2.2: Nødvendig kompetansebygging for å muliggjøre implementering av spillteknologi i kommunal rehabilitering.                                                                                                     
2.3: Rehabilitering av personer med kronisk lungesykdom                                                

Tiltakene skal bidra til å utvikle en felles forståelse av habilitering og rehabilitering i tråd med veilederen. Kompetansetiltakene skal bidra til en praksis der brukermedvirkning har et sentralt fokus.  Det vil benyttes eksisterende strukturer for deling av kunnskap og erfaringer på tvers av fagmiljøer, tjenestenivåer og kommunegrenser i tråd med USHT’s etablerte praksis og nettverk. Det vil også vurderes behov for etablering av ytterligere spredningsarenaer. Det vil søkes samarbeid med de øvrige USHT som er tildelt midler gjennom denne utlysningen dersom det er relevant.

Metode / tiltak

Prosjektet vil gjennomføre en kartlegging i regionen for å få oversikt over eksisterende kompetansetiltak i tråd med prosjektets fokus.

Kommuner vil etter gjennomført prosjekt ha tilgang på kompetansehevingstiltak som vil bidra til generell kompetanse innenfor bl a helsepedagogikk, brukermedvirkning, samvalg og en systematisk, kunnskapsbasert kartleggingspraksis samt tiltak for å utvikle spesiell kompetanse innenfor de tre valgte fagområdene: Intensiv habilitering av barn, nødvendig kompetansebygging for å muliggjøre implementering av spillteknologi i kommunal rehabilitering  og rehabilitering av personer med kronisk lungesykdom.

Prosjektet vil gjennomføre utprøving og evaluering av utvalgte tiltak.

Tiltakene vil utformes slik at de kan videreutvikles/overføres også til andre relevante fag- og praksisområder.

Det er vurderes samarbeid med masterprogrammet Empowerment og helsefremmende arbeid ved OsloMet.

Det vurderes forskningsfaglig samarbeid med HiOA i forlengelse av prosjektet.

Verktøy/materiell

Det er utviklet et refleksjonsprogram som skal utgjøre en grunnleggende kompetansepakke for alle ansatte som skal jobbe med habilitering, rehabilitering eller mestringsfremmende tjenester i kommunehelsetjenesten.

Refleksjonsprogrammet skal sikre at tjenesteutøverne har en felles forståelse av ideologi og sentrale begreper, at habilitering- og rehabiliteringstjenestene utføres i tråd med den nyeste definisjonen, og at de øvrige helse- og omsorgstjenestene gjennomsyres av et fokus på brukerens mestring.

Refleksjonsprogrammet er utviklet for alle som jobber i kommunal helse- og omsorgstjeneste, og er ment som en inspirasjon og et hjelpemiddel for å fremme refleksjon og tverrfaglig diskusjon med utgangspunkt i egen arbeidshverdag.

I 2019 søkes det om midler til pedagogisk og teknisk tilpasning av refleksjonsprogrammet, samt til pilotering av programmet i tre ulike kommuner i Akershus.

Erfaringer

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

Prosjektet planlegges pilotert i tre kommuner i Akershus i 2019. Etter endt pilotering og evaluering vurderes læringsnettverk som implementeringsverktøy.

Samarbeidspartnere

  • OsloMet
  • Senter for omsorgsforskning, Region øst
  • Koordinerende enhet og andre relevante samarbeidspartnere i Lørenskog kommune
  • Regional koordinerende enhet, Sunnaas sykehus HF
  • Rehabiliteringsnettverket Akershus
  • Relevante brukerorganisasjoner
  • Prosjekt «Senter for eldremedisin», Akershus Universitetssykehus HF
  • USHT Troms, Vest Agder og Hordaland