Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Cleaning

Mestring av hverdagen – for brukere med nevrologisk skade

Publisert 26. februar 2015 | Oppdatert 10. mars 2020

Forbedre kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, og evaluering av effekt av tverrfaglig gruppebasert mestringsmodell.

Prosjektleder: Randi Klemetsen randi.klemetsen@drmk.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: August 2011 - desember 2014
Ferdig: 2014

Yngre brukere, personer mellom 18-67 år, har hatt den sterkeste veksten i bruk av omsorgstjenester de siste 10 år, samtidig som tilbudet ikke alltid ”treffer” disse yngre brukernes behov.

Mål og hensikt

Målet var å utvikle en modell som bidrar til meningsfulleaktivitetstilbud i tilstrekkelig omfang og til rett tid, i den hensikt og redusere den enkelte deltakers/brukers hjelpebehov på sikt. Prosjektet skulle også bidra til kvalitetsutvikling av kommunens tjenester til brukergruppen..

Prosjektet bidrar til at kommunen tilegner seg økt kunnskap om:

  • Nytten av en tverrfaglig og helhetlig mestringsmodell for deltaker/brukere med nevrologiske sykdommer og skader.
  • Nytten av mestringsmodellen underveis 3 mnd etter at deltaker/brukere har benyttet tilbudet.
  • Pasienten/brukers vurdering av egen medvirkning i mestringsopplegget.
  • Pårørendes opplevelse av nytte for bruker.
  • De ansatte i prosjektets opplevelse av økt kompetanse på fagfeltet.

Resultat

Dataene som er innhentet viser at 80 % av brukerne har nådd sine personlige målsetninger for deltakelse i gruppetilbudet som er igangsatt. 93 % oppgir opplevd nytte også i 3 måneders perspektiv etter endt tilbud.

Muligheten for læring og utveksling av erfaring og kunnskap synes å være gjennomgående for manges motivasjon til deltakelse. Trivsel og et sosialt fellesskap har også vært en viktig faktor.  Flere av brukerne oppgir nytte av å se likheter og forskjeller på tvers av diagnoser.

Modellen er evaluert etter anerkjente metoder for kvalitetsforbedring. Tilbudet som er igangsatt kan fortsette som et lavterskeltilbud i kommunens Lærings- og mestringssenter.