Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Senior man sitting with his daughter and grandson

«OPPSTART» - Organisering, Pasient/bruker, Pårørende, Status, Tiltak, Avtaler, Rutiner, Totalinntrykk

Publisert 25. mai 2016 | Oppdatert 10. mars 2020

Hvordan legge grunnlaget for et godt samarbeid mellom bruker, pårørende og hjemmetjenesten.

Prosjektleder: Line Orlund
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2012 - 2013
Ferdig: 2013

Prosjekt «OPPSTART» har tatt utgangspunkt i et prosjekt som ble gjennomført i Bydel Nordre Aker i perioden 2006-2009 som en del av kvalitetskommuneprogrammet. UHT fikk tilgang til det materialet som ble utarbeidet i bydelen i denne perioden og har hatt stor nytte av dette når vi har utviklet ideene herfra videre.

Mål og hensikt

Prosjekt «OPPSTART» skal bidra til økt brukeropplevd kvalitet. Det setter fokus på brukermedvirkning og at det så langt som mulig skal legges til rette for at bruker settes i stand til å mestre egen hverdag.

Pasient/bruker skal gis mulighet til innflytelse på utforming av tjenestetilbudet innenfor rammen av eget vedtak i den daglige tjenesteutøvelsen. Realistiske gjensidige forventninger mellom hjemmetjenesten og pasient/bruker skal avklares. Pårørende kan involveres dersom pasient/bruker ønsker det.

Tiltak og gjennomføring

Prosjektet er delt inn i tre deler.

1. Informasjonsperm: Hver bruker får en perm som inneholder viktig informasjon om hjemmetjenesten og kommunens tilbud. Videre er det plass til vedtak, brukerkort, medisinliste m.m.  
UHT henvendte seg til ulike bydeler for å få innsikt i hvordan disse satte sammen informasjonspermer til sine brukere/pasienter. Basert på dette utarbeidet en arbeidsgruppe en informasjonsperm for hjemmetjenesten i bydel Bjerke.

2. Oppstartsamtale: Det gjennomføres oppstartsamtale med bruker og eventuelt pårørende tidlig i pasientforløpet. Pårørende anses som en viktig ressurs for bruker/pasient, og skal inviteres med så sant bruker ønsker det. Overordnet mål med denne samtalen er brukermedvirkning og forventningsavklaring. Samtalen brukes også for å gi informasjon om tjenestene som er innvilget og til å få informasjon om bruker som kreves for å kunne gi et godt tjenestetilbud. Samtalen gjennomføres av brukers tjenesteansvarlige fra hjemmetjenesten. Det er utarbeidet en mal om tema som bør gås gjennom i løpet av denne samtalen..

3. Oppfølgingssamtale: Gjennomføres jevnlig for å avklare videre gjennomføring og mål.

Resultat

Prosjekt «OPPSTART» ble fulgt av en masterstudent som skrev masteroppgaven sin med utgangspunkt i prosjektet. I masteroppgaven vises det til at de som får oppstartsamtaler er svært fornøyde med det og at det særlig er en positiv effekt for alle involverte at pårørende tas aktivt med der det er mulig.

Samarbeidspartnere

Bydel Nordre Aker og Kompetanseforum i Oslo kommune.