Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Experienced financier pointing at table with financial data on whiteboard while explaining it to young co-worker

Pasientsikkerhetsprogrammet - Læringsnettverk i brukermedvirkning, «Trygg utskriving med brukeren som likeverdig part»

Publisert 02. mai 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

USHT Møre og Romsdal deltar i nasjonalt læringsnettverk i brukermedvirkning i regi av Pasientsikkerhetsprogrammet og Helse Midt Norge RHF med kommunene Kristiansund og Sunndal. Fokuset er trygg utskriving med pasienten/brukeren som likeverdig partner.

Prosjektansvarlig:

USHT Møre og Romsdal er samarbeidspartner

Kontakt: Lillian Karlsen: Lillian.karlsen@kristiansund.kommune.no

Finansieringskilde: Egenfinansieres av deltakende kommuner

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Pågående
Periode: September 2017- mai 2018
Ferdig: 2018

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

I programmets siste periode økes innsatsen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Programmet har utarbeidet en konkret handlingsplan for dette arbeidet. Alle kommuner oppfordres til å jobbe med alle relevante innsatsområder, men bør som minimum jobbe med innsatsområdet riktig legemiddelbruk, som måles gjennom nasjonal kvalitetsindikator for legemiddelgjennomgang.

Helse Midt-Norge RHF og pasientsikkerhetsprogrammet inviterer til læringsnettverk i brukermedvirkning med oppstart i september 2017. To team fra korttidsavdelinger i Kristiansund og Sunndal kommune meldte seg på, med USHT som veileder i arbeidet.

Mål

Formålene med tiltakene i tiltakspakken «Trygg utskriving» er å sikre tryggere utskrivninger fra sykehjem og sykehus, og forbedre pasientenes og brukernes (heretter pasienter) opplevelse av denne. En godt planlagt utskrivning der pasienten deltar aktivt, kan redusere risiko, skade og unødvendige reinnleggelser. Det øker pasientens helse og velvære, og bidrar generelt til en mer positiv pasientopplevelse. Målgruppen for tiltakene er pasienter i sykehus og korttidsavdelinger i sykehjem.

Metode / tiltak

Det er fire tiltak som forbedringsteamene jobber med, dette er:

  1. Starte planlegging av utskrivning allerede ved innkomst 
  2. Formidle viktig informasjon til samhandlingspartnere i tide
  3. Gjennomføre strukturert utskrivningssamtale 
  4. Bruke sjekkliste før utreise

USHT Møre og Romsdal v/ Lillian Karlsen deltar som lokal veileder for de tverrfaglige teamene, og deltar også på samlingene i læringsnettverket. 

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Innholdet i de ulike tiltakene er basert på forskning og innspill, samt erfaring fra tjenesten og brukerrepresentanter.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Forbedringsteamene tilegner seg erfaringer og økt kunnskap i hvordan jobbe systematisk med forbedringsarbeid, småskaltesting, kvalitetsindikatorer og målinger. Dette er viktig  for å styrke forbedringskompetansen i kommunene.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Erfaringer fra arbeidet med tiltakene og erfaringer med å delta i læringsnettverket blir bl.a. brukt aktivt inn i kommunenes arbeid med å utvikle helhetlige pasientforløp til eldre og multisyke pasienter. 

Samarbeidspartnere

  • USHT Møre og Romsdal
  • Helse Midt- Norge
  • Pasientsikkerhetsprogrammet
  • Kristiansund kommune
  • Sunndal kommune