Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Plan: brukermedvirkning

Publisert 18. desember 2012 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikle gode samhandlingsmodeller mellom teneste mottakar og tenesteapparatet.

Prosjektleder: Rikke Ene Hegge
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oppland
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2012
Ferdig: 2012

 • Vera ein overbygnad for alt arbeid i Utviklingssenter for heimetenester, Oppland
 • Auke kompetansen på brukarmedverknad i heimetenesten gjennom kompetansetiltak som fagdagar og etiske refleksjonsgrupper.

Finansiering

 • Helsedirektoratet
 • Kommunane Vågå, Lom og Skjåk

Samarbeidspartnere

 • UHT Oppland
 • Kommunane Vågå, Lom og Skjåk
 • KS
 • Omsorgsforskning
 • NGLMS Nordgudbrandsdalen lokalmedisinske senter

Bakgrunn for prosjektet

Brukarmedverknad er eit av dei 6 fagområda, som Utviklingssenteret har vald å satse særskilt på. Brukarmedverknad er lovheimla for dei kommunale omsorgstenestene. Lov om pasientrettigheter ( pasientrettighetsloven) kap.3 Lov om sosialetenester i arbeids-og velferdsforvaltingen § 42

Hensikt og mål

Heve kompetansen og bevisstgjering i brukarmedverknad.

Tiltak

 • Danne et interkommunalt fagnettverk på brukarmedverknad.
 • Skape kommunikasjonslinjer til brukarorganisasjonar og friviljug sektor.
 • Planlegge kompetansetiltak knytt til brukarmedverknad i ljos av etikk og lovverk.
 • Bidra til å utvikle system for dokumentasjon av brukarmedverknad.

Gjennomføring og resultater

• Hovudfokuset i 2010 er å etablere fagnettverk i etikk og brukarmedverknad.. Fagnettverket skal vera ressurspersonar i sine respektive kommunar. Noko av midlane går til kurs for fagnettverket og etterutdanning i etisk refleksjonsveiledning for prosjektmedarbeidaren. • Marknadsføre prosjektet i avdelingane i dei respektive kommunane. Samt for NGLMS. Samarbeidsmøter og avtaler med dei ulike avdelingsleiarane er nødvendig. • Etablere refleksjonsgrupper og møteplassar. • Arrangere felles fagdag i etikk og brukarmedverknad i samarbeid med KS. Invitasjon til denne fagdagen går i tillegg til tre andre kommunar, brukarråd og lokalmedisinsk senter. • Etablere kontakt og kommunikasjon med og mellom dei ulike brukarorganisasjonar. Forventa resultat : - Auke interessa og bevisstheita om brukarmedverknad i heimetenestene. - Heve kompetansen innan etikk og brukarmedverknad så det kommer brukarane til gode i praksis. - Forbere og utvide det interkommunale samarbeid i heimetenesten. - Etablere og legge til rette for vidareføring av refleksjonsveiledning i dei 3 kommunane.

Spredning

Gjennom lokal presse. Innlegg på møter og konferansar. Artiklar og rapporter.