Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Prosjekt Fremtidsrettet rehabilitering

Publisert 11. september 2018 | Oppdatert 01. september 2020

Rehabiliteringstjenestene i Kristiansand kommune skal vurderes i henhold til den demografisk utfordringen vi står overfor fram mot år 2040. I dette inngår tjenesteutvikling, kompetanseheving, bruker i sentrum av egen rehabiliteringsprosess og involvering av pårørende og nettverk.

Prosjektansvarlig:

USHT Vest-Agder

Finansieringskilde: Regjeringens opptrappingsplan for rehabilitering, fordelt av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Prosjektleder: Silje Bostrøm Gitlestad Silje.bostrom.gitlestad@kristiansand.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vest-Agder
Status: Pågående
Periode: September 2017-September 2020
Ferdig: 2020

Bilde: Fra www.kristiansand.kommune.no, PSFS hjul

Bakgrunn

Prosjektet er finansiert av regjeringens opptrappingsplan for rehabilitering. Kommunene skal overta større del av rehabiliteringsfeltet, og må utvikle rehabiliteringstjenestene og bygge opp kompetanse i henhold denne føringen.

Rehabilitering og hverdagsmestring har vært og er et satsningsområde innen Helse- og sosial sektor i Kristiansand kommune.

Mål

Effektmål 1: Flest mulig innbyggere i Kristiansand kommune skal gis muligheten til å bo trygt i eget hjem så lenge som mulig

2: Den enkelte gis til mulighet til å leve selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre

3: Gjennom målrettet forebyggings- og rehabiliteringsarbeid utsettes innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester

Tiltak

I hovedtrekk skal prosjektet gjøre følgende:

 • Kartlegge muligheter og utfordringer knyttet til samhandling, brukermedvirkning, pårørendeinvolvering, rehabiliteringsforløp og kompetansebehov ved Kløvertun rehabiliteringsavdeling og hjemmerehabilitering
 • Definere målgrupper for kommunens rehabiliteringstjenester
 • Gi anbefaling for organisering og utvikling av tjenesten hjemmerehabilitering
 • Gi anbefaling for endringer ved Kløvertun rehabiliteringsavdeling
 • Utarbeide rutine for samhandling
 • Gi anbefaling for kompetanseutvikling ved Kløvertun rehabiliteringsavdeling og hjemmerehabilitering
 • Prøve ut pasient spesifikk funksjons skala (PSFS) i utvalgte tjenester i Helse- og sosial sektor
 • Gi anbefaling for økt involvering av pårørende og nettverk, herunder vurdere aktuelle kartleggingsverktøy
 • Utarbeide og gjennomføre kompetansespredning om temaene «Identifisere behov for rehabilitering» og «Rehabilitering og tverrfaglig samarbeid»
 • Informasjonsspredning om kommunens satsningsområder innen rehabilitering og hverdagsmestring til kommunens innbyggere

Materiell

Det er utarbeidet matrise med oversikt over målgrupper for rehabiliteringstjenestene i kommunen
Det er utarbeidet brosjyre «Hva er viktig for pårørende». En brosjyre til pårørende og en til ansatte i kommunen. Obs! Dette skal på høring høsten 2018, og testes ut våren 2019.
Det skal utarbeides informasjonsmateriell til kommunens innbyggere i 2019.
Prosjektet skal avsluttes med en rapport
Informasjon på nettsiden: Prosjekt Fremtidsrettet rehabilitering

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

 • Prosjektet skal bidra med kompetansespredning for ansatte
 • Informasjonsspredning til innbyggerne vil også innebære kompetanseheving
 • Gjennomgang av sentrale, regionale og lokale styrende dokumenter + forskningsartikler for deltakere i prosjekt- og arbeidsgrupper. Dette ligger til grunn for alt arbeid og alle anbefalinger
 • Bruker- og pårørendemedvirkning i prosjektet har gitt viktig kunnskap inn i alle deler av prosjektets anbefalinger og oppgaver

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

 • Definert hva slags kompetanse som skal være i kommunenes rehabiliteringstjenester, og hva som må innhentes
 • Pasient spesifikk funksjons skala er testet ut, og skal implementeres i enkelte tjenester i Helse- og sosial sektor. Forhåpentligvis de fleste etter hvert
 • Vi skal teste ut «Hva er viktig for deg som pårørende?» - en kartlegging av pårørende til brukere i kommunen.
 • Vi skal f.o.m. november 2018 prøve ut at tjenestene hjemmerehabilitering og hverdagsrehabilitering er organisering i ett rehabiliteringsteam.
 • Vi har utarbeidet målgrupper for følgende rehabiliteringstjenester: Kløvertun rehabiliteringsavdeling, Valhalla helsesenter, hjemmerehabilitering, hverdagsrehabilitering, Friskliv læring/mestring
 • Vi skal innen september 2018 ha utarbeidet følgende undervisning «Identifisere behov for rehabilitering» og «Rehabilitering og tverrfaglig samarbeid»
 • Definert rehabiliteringsforløpene for rehabiliteringstjenestene Kløvertun rehabiliteringsavdeling og hjemmerehabilitering

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Det skal utføres kompetansespredning for ansatte i kommunen.