Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Sammen om læring og mestring

Publisert 19. august 2011 | Oppdatert 10. mars 2020

Et bedre aktivitets - og trivselstilbud til personer med demens og deres pårørende: flere samlinger og en reise til Spania. Fokus på sosialt samvær, nettverks- og relasjonsbygging.

Prosjektleder: Anne Lyngroth
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Aust-Agder
Status: Avsluttet
Periode: 2008-2009
Ferdig: 2009

Finansiering

Aust-Agders utviklings og kompetansefond

Samarbeidspartnere

  • Feviktun sykehjem
  • Universitetet i Agder
  • Aust-Agders utviklings og kompetansefond.

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet har inngått som en del av Demenssatsingen i Grimstad kommune. Helse- og omsorgsdepartementet har i rundskriv nr.1-5 (2007), presisert at det skal vektlegges kultur, aktivitet og trivsel som grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud til personer som lider av demens. Det har vært lagt vekt på ulike ”kultur - og aktivitetstilbud”, for å bidra til økt livskvalitet for sykehjemsbeboere som lider av demens og deres pårørende.

Hensikt og mål

Prosjektets overordnet mål har vært: 1. Øke livskvalitet gjennom bedret kultur- og aktivitetstilbud for personer med lidelsen demens og deres pårørende 2. Øke kunnskap og kompetanse om individualiserte omsorgstilbud 3. Øke kvalitet i praksisopplæring for studenter ved UiA Prosjektet ”Sammen om læring og mestring” har således vært i tråd med Demensplanen 2015, hvor det som nevnt er uttrykt et ønske om å ”fremskaffe ny kunnskap.” Videre har prosjektet vært en ”organisering og tilrettelegging av tjenester for personer med demens”, slik Demensplanen etterlyser.

Tiltak

Tilby mennesker med lidelsen aldersdemens et aktivitets- og kulturprogram, bestående av gjentatte samlinger der en av samlingene varer over flere dager og inkludere en reise. Det ble arrangert 3 samlinger for beboerne og pårørende. • Informasjon og film fra Spania • Sang og musikk kveld • ”Spansk Aften” I mai reiste 6 pasienter, 5 pleiere, 1 pårørende, 2 Sykepleierstudenter, Prosjektleder og Universitetslektor på 1 ukes reise til Foya Blanca i Spania. Det ble gjennomført 2 erindringsgrupper med sommer som tema og en utflukt for pleiere/studenter og beboere i etterkant av turen. Som avslutning for pårørende ble det arrangert en ”mini erfaringskonferanse” for å oppsummere hva vi hadde lært/erfart på turen og i prosjektperioden.

Gjennomføring og resultater

Målsettingen i Demensplanen om at: ”Tilbud skal aktivisere og stimulere, gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager” (Demensplan 2015, s.7), vil en kunne si er nådd for pasientene som har deltatt i prosjektet. Gjennom prosjektet synes det nettopp som den enkelte pasient har nådd målet i Demensplanen om at den enkelte pasient: ”…skal oppleve livskvalitet, trygghet og mening i hverdagen, til tross for alvorlig sykdom og funksjonssvikt” (Demensplanen 2015, s.9). Prosjektledelsen har gjort erfaringer med å legge til rette for kultur- og aktivitetstilbud i kommunen for en gruppe eldre personer med en demenslidelse. Denne kunnskapen kan trolig ha overføringsverdi for andre grupper med eldre, også de som ikke har en demenslidelse. Oppsummert kan en si at det kan synes som om prosjektet ”Sammen om læring og mestring” har bidratt til livskvalitet, trygghet og mening i hverdagen for målgruppen slik Demensplanen 2015 etterlyser.

Spredning

Universitetslektor Ragnhild Skaar fra Universitetet i Agder jobber med en artikkel. Ellers er prosjektet presentert i forskjellige faglige forum.