Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

”Vi har det gøy med bøy og tøy(s)” - Trening for voksne mellom 65 og 80+

Publisert 04. juli 2013 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikle og etablere lokale, forebyggende treningsgrupper uten begrenset varighet, med innhold basert på oppdatert forskningskunnskap, og som skal drives med et minimum av utgifter og utstyr.

Prosjektleder: Rigmor T. Hosen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Sør-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2012
Ferdig: 2012

Prosjektet antar at trening /fysisk aktivitet hos voksne i aldersgruppen 65-80+ i Åfjord ikke drives kontinuerlig. Likeledes antar man at de fleste over 65 år ikke følger anbefalinger om fysisk aktivitet gitt i Nasjonale føringer som bygger på forskning. 1.Hvordan kan fysisk aktivitet /trening implementeres i hverdagen for å få en helsebringende effekt og fravær av helsetjenester 2.Hvordan opprette, organisere og drive treningsgrupper som motiverer til deltakelse

Finansiering

Helsedirektoratet , Fylkesmannen i S-Trøndelag og Åfjord kommune

Samarbeidspartnere

Fysioterapitjenesten, legetjenesten, senter for omsorgsforskning. UHT Sør-Trøndelag

Bakgrunn for prosjektet

Brukergruppe voksne 65 til 80+ som vil øke fremover med bakgrunn av lengre levetid og flere eldre. Aktivitet er en viktig del av forebyggende helsearbeid , og i mange tilfeller vil aktivitet være avgjørende i forhold til om den enkelte kan fortsette å bo hjemme Fysisk aktivitet er en kilde til glede, livsutfoldelse, sosialt samvær og mestringsfølelse og har positiv innvirkning på helsa vår. I løpet av relativt kort tid har samfunnet endret seg slik at både barn og voksnes hverdagsaktivitet har gått betydelig ned. Vi må selv oppsøke og prioritere å være fysisk aktive. Selv om vi i dag er klar over behovet for å bevege på oss, og den positive effekten dette har, synes vi fortsatt at det er vanskelig å motivere til fysisk aktivitet. Mange unge og voksne har i dag et liv med lite eller ingen fysisk aktivitet i det hele tatt. Fysisk aktivitet er snarere en langvarig og kontinuerlig prosess som må oppmuntres, utvikles og vedlikeholdes. Å opprette en livslang interesse for daglig fysisk aktivitet, trening og friluftsliv gir gode forutsetninger for å redusere sykdommer som hjertesykdommer, kreft, diabetes og fedme i befolkningen. Målet vil også være å redusere behov for helse og omsorgstjenester.

Hensikt og mål

HM: Utarbeide og utvikle metoder og modeller for å drivekontinuerlig fysisk aktivitet for voksne 65 år til 80+ DM :Utarbeide DVD med treningsprogram som kan motivere til kontinuerlig trening i hjemmet eller grupper. DM: Utarbeide henvisningsskjema til treningsgruppe over 65+ til bruk for lege, fysioterapeut, annet helsepersonell. DM: Lage treningskalender Målet er å utvikle og etablere lokale, forebyggende treningsgrupper uten begrenset varighet, med innhold basert på oppdatert forskningskunnskap og som skal drives med et minimum av utgifter og utstyr Etter prosjektperioden bør tiltaket overføres og drift under idrettslag o.l

Tiltak

Ukentlig trening for voksne 65-80+

Gjennomføring og resultater

Hensikten er å beskrive hvordan gruppetrening for hjemmeboende eldre kan arrangeres i praksis og samtidig belyse deltakere, gjennomforbarhet og resultater. Design: Studien er et kvalitetsutviklingsprosjekt i praksisfeltet, og beskriver utvikling av gruppetilbudet, karakteristika ved deltakerne og endring i funksjon fra før – og om 2 år Materiale: 110 deltakere rekruttert gjennom invitasjon til gruppen voksne 65til 80+ i Åfjord kommune. Metode: Vi benytter den fysiske funksjonsmålingen (COOP/WONCA) Berarbeidet av Prof. B.G. Berntsen og Senior Fitness Test som mal på funksjon. Deltakerne testes ved oppstart og gjentas om 6 mnd.-og om 1,5 år og sluttest om 2 år Gruppeintervju for deltakere 80+ Resultat: Dokumenteres og publiseres

Generelle retningslinjer anbefaler at treningsprogram som har som mål å påvirke funksjon med relevans for dagliglivet hos voksne/eldre, bør inneholde komponenter av muskelstyrkebalanse/koordinasjon, utholdenhet og bevegelighet For å påvirke kardiovaskulær funksjon og muskelstyrke bør intensiteten være moderat til høy og aktiviteten foregå minst to ti tre dager per uke. • De generelle anbefalingene er derfor at trening som skal bedre funksjon må ha en viss dose og intensitet, og aktiviteten må vedlikeholdes hvis effekten skal vare • I et forebyggende perspektiv er det en utfordring å legge til rette for treningstilbud som ikke har en tidsavgrenset varighet, som er billige å drive og kan benyttes av mange. • Tilbudet består av gruppetrening, totalt 1 økter per uke, med individuelt doserte øvelser av opplærte instruktører (en time) og hjemmetrening (to ganger min.30 minutter) hver uke.

Sted Lokalmiljø, lett framkommelig (skole, gymsal.). Tilbudet er gratis i prosjektperioden. Innhold Styrke, balanse og bevegelighetsøvelser med hovedvekt på underekstremiteter. Instruktør: Instruktørkurs og oppfølging fra fysioterapeut i kommunen. Varighet Kontinuerlig tilbud, med unntak av i jule-, påske og sommerferien.(1 mnd.) Prosedyre Prosedyreperm utvikles og kan bestilles ved prosjektet slutt: Opplæring av instruktører Før oppstart annonserte prosjektet etter instruktører til gjennomføring av gruppene i lokalmiljøet. Kurs for instruktører blir ledet av fysioterapeut , og ska gi grunnleggende kunnskap om aldringsprosessen, risikofaktorer for funksjonstap og fall, treningsprinsipper, gruppeledelse, fysisk aktivitet. Teoretisk undervisning og praktisk trening. Deltakerne skal ha innføring i prinsipper for dosering og intensitet og progresjon av utvalgte øvelser. Pre- og posttest. Spørreskjema, testing av fysisk form, høyde- og vektmåling. For å sikre at deltakerne forsto spørsmålene,var en av testerne til stede under utfylling av spørreskjemaene. Delspørsmålene summeres og gir en oversikt av motivasjon og opplevd funksjonsnivå Delspørsmålene summeres og gir en oversikt av motivasjon og opplevd funksjonsnivå Den fysiske funksjonsskalaen fra COOP/WONICA) ble benyttet som mål på selvrapportert fysisk funksjon Skalaen innholder ti spørsmål om helsen begrenser i utførelsen av ulike aktiviteter.

Prosjektet er implementert i daglig drift og vi har laget både brosjyre og film. Filmen kan fås ved å henvende seg til UHT Sør-Trøndelag.

Spredning

Spre informasjon om prosjektet til andre kommuner i fylket. Nasjonalt nettside Lokal nettside Nettverk for utviklingssenter i Midt-Norge Sør-Trøndelag Fylke ved fylkesmannen