Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Ambulerende sårteam

Publisert 25. mai 2016 | Oppdatert 10. mars 2020

Sikre bedre samarbeid og kompetanseoverføring mellom spesialhelsetjenesten og primærhelsetjenesten og dermed øke livskvaliteten hos brukere med kroniske sår.

Prosjektleder: Cecilie Røyneberg, cecilie.royneberg@bbj.oslo.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: Juni 2012 - mars 2013
Ferdig: 2013

Prosjektet ambulerende sårteam ble opprettet for å utprøve en metode for å bedre samarbeidet mellom spesialhelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Det var et ønske om å bedre kvaliteten på behandlingen av kroniske sår hos hjemmeboende i lys av mer moderne sårbehandling og bedre utstyr og opplæring.

Utredning av kroniske sår bør i utgangspunktet skje på sykehus med tilgang til diagnostisk verktøy og utstyr. For denne brukergruppen er imidlertid bildet ofte svært sammensatt, og Villa Derma mente at brukere med kroniske sår ville få et bedre tilbud hvis et sårteam kunne rykke ut i hjemmet i stedet for at brukeren måtte inn på sykehus.

Hensikt og mål

  • Å redusere belastningen for brukerne ved at de slipper spesialtransport til og fra poliklinikk og ventetid før og etter time.
  • Å øke kompetanse på behandling og forebygging av kroniske sår i hjemmesykepleien ved kompetanseoverføring fra spesialhelsetjenesten til primærhelsetjenesten via besøk av sårteamet.
  • Å bedre kommunikasjon mellom hjemmesykepleien og sykehus for aktuelle brukere.

Tiltak og gjennomføring

Sårkontakter i bydelene ble frikjøpt med 20 % stilling. De fikk opplæring i form av sårskole og tre dager hospitering på Villa Derma sårpoliklinikk.

Brukerne fikk oppstarttime på Villa Derma og oppfølgingstime der tre måneder etterpå. Sårkontakten i hjemmesykepleien besøkte brukeren en gang pr. måned for oppfølging av såret. Oppfølgingen innebar å ta bilde av såret for å kunne se utvikling av sårhelingen, vurdere om prosedyren skulle følges videre, eller eventuelt å endre prosedyren. Bildene ble lagret inne på egen prosjektmappe, da det ikke er mulig å legge inn bilder på dokumentasjonsprogrammet Gerica.

Fastlegene i bydelene ble involvert. De fikk tilbud om å ta kontakt med sårkontakten i sin bydel dersom de hadde spørsmål om sårbehandlingen til brukere i prosjektet.

Resultat

Sårene til brukerne som var med i prosjektet grodde raskere enn i andre kontroll-bydeler som ikke hadde sårkontakt. Brukernes sårprosedyrer ble fulgt opp bedre. Brukerne følte seg tryggere når det kom ansatte med spesialkompetanse på sår. Av i alt 14 brukere som var med i prosjektet i bydel Bjerke hadde 10 sår grodd.

En spørreundersøkelse gjort av OUS i bydelene viste at personalet synes det var nyttig med en sårkontakt. De ansatte synes også at det var blitt mer fokus på dokumentasjon av observasjoner og behandling av sår i Gerica. De ga tilbakemelding om at brukerne hadde fått mer kontinuitet i form av mer fast personal som stelte og fulgte opp sårene.

Samarbeidspartnere

Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet og hjemmetjenestene i bydelene Nordre Aker, Nordstrand og Bjerke.