Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: railway

KODE - Kompetanse Om Delirium blant Eldre

Publisert 11. januar 2016 | Oppdatert 10. mars 2020

Øke kompetanse og etablere gode rutiner for behandling av delirium

Prosjektleder: Tove Karin Vassbø tove.vassbo@hig.no Prosjektkoordinator: Fagkonsulent, USH Oppland: Elin Angen Michaelsen elin.angen-michaelsen@gjovik.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Oppland
Status: Avsluttet
Periode: Februar - mai 2015
Ferdig: 2015

Delirium er en alvorlig og vanlig komplikasjon i forbindelse med endringer i helsetilstanden blant eldre pasienter og medfører ofte stort ubehag både for pasientene og deres pårørende. Delirium skal påvises fordi tilstanden er en indikasjon på en underliggende sykdom eller andre belastninger. Diagnosen blir ofte ikke stilt, fordi helsepersonell har mangelfull kunnskap. Dette fører til at delirium som en diagnostisk pekepinn tapes. Forebygging, identifisering og behandling av delirium utgjør derfor et viktig innsatsområde i både et behandlings- og rehabiliteringsperspektiv.

Mål og hensikt

Ønsker på sikt å redusere forekomsten og alvorlighetsgraden av delirium blant eldre som innlegges kommunale institusjoner ved å heve kompetansen blant pleiepersonell.

Kompetansehevingen er delt inn i tre hovedområder:

  1. Identifisere eldre pasienter som står i fare for å utvikle eller som har utviklet delirium
  2. Kunne iverksette forebyggende tiltak
  3. Kunne iverksette behandlende tiltak

Tiltak og gjennomføring

Det ble inkludert ansatte ved 4 sykehjem fra 3 kommuner i Gjøvik regionen:

Nordre Land kommune:

Landmo Bo- og servicesenter, 2 avdelinger

Gjøvik kommune:

Haugtun Omsorgssenter, 1 avdeling

Østre Toten kommune:

Balke bo- og servicesenter, 2 avdelinger.

Fjellvoll Bo og- servicesenter, 1 avdeling.

I samarbeid med de aktuelle avdelingenes ledelse ble om lag 25 % av de fast ansatte sykepleierne og helsefagarbeidere rekruttert; omkring 40 personer. Deltagerne skulle være ansatt i minst 50 % stilling. Det ble tilstrebet å sette sammen et utvalg som reflekterer personalgruppens yrkesfaglige kompetanse.  

Prosjektet ble gjennomført i tre faser, beskrevet nedenfor:

FASE I:

Del I: Kunnskapsstatus hos prosjektdeltagerne ble kartlagt i tillegg til de øvrige ansatte på avdelingene. Kartleggingen ble gjort ved hjelp av et spørreskjema før- og etter endt prosjektperiode.  Det var utfordrende å få gjennomført testen på «alle ansatte» som ønskelig. Praktiske utfordringer knyttet til utførelse av testen og et stort antall ansatte var grunnen til dette.

Del II: Utarbeiding av opplæringsprogram ble gjennomført som planlagt.

FASE II:             
Gjennomføring

  1. Gjennomført opplæringsprogrammets undervisningsdel (ca 8 timer). Undervisningen ble fordelt over to dager.  Det ble holdt en egen undervisningsdel på 8 timer på arbeidsplassen til  avdelingene med lengst reisevei.
  2. Implementering av kliniske prosedyrer og rutiner med planlagt varighet 16 uker. På grunn av at vi fikk mindre midler enn vi søkte om ble denne perioden redusert til 12 uker. Veilederstøttet-praksis ble av samme årsak redusert fra 16 til 12 uker.

 

FASE III:            
Evaluering

Prosjektet ble evaluert i forhold til følgende:

Se på rutiner for kartlegging, identifisering, forebygging, behandling og dokumentasjon av delirium. Dette ble gjort ved at prosjektansvarlig foretok et intervju med avdelingsleder eller fagansvarlig på hver av de fire avdelingene, både ved oppstart og avslutning av prosjektet.

Resultat

Resultatet fra kunnskapstesten viste oss at det var en klar forbedring i kunnskapsnivå hos deltagere og øvrige ansatte. I tillegg til å øke kunnskapsnivået hos deltagerne i prosjektet, var også en viktig del av prosjektet å innføre systematiske kartleggingsverktøy i forhold til forebygging og identifisering av delirium. Ved prosjektstart fremkom opplysninger om at det ikke forelå oversikt over forekomst av delirium, og bruk av kartleggingsskjema på bakgrunn av mistanke om delirium, ble ikke benyttet. Ved oppsummering av prosjektperioden var 26 pasienter systematisk kartlagt/observert på bakgrunn av mistanke om delirium. Resultatene herfra ble dokumentert i pasientjournalene. Dette gir oss en grunn til å anta at prosjektet både ga deltagerne økt teoretisk kunnskap, samt økt bevissthet om delirium, og faglig kompetanse omkring praktisk anvendelse av nyervervet kunnskap, ved bruk av kartleggingsskjemaer.

For mer utfyllende informasjon om prosjektet: Se vedlagt prosjektrapport!                                        

Samarbeidspartnere

Et samarbeidsprosjekt mellom Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland og Høgskolen i Gjøvik, Avdeling for helse, omsorg og sykepleie, seksjon sykepleie