Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: fishing in a calm swedish lake on a sunny day

Aktivitetstilbud til yngre personer med demens

Publisert 14. august 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Tilby ulike former for fysisk aktivitet og individuelt tilpasset trening

Prosjektleder: Elisabeth Høstland elisabeth.hostland@trondheim.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Sør-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: 2013 -
Ferdig: 2013

Bakgrunn

Lavollen aktivitetstilbud i Trondheim kommune er et prosjekt som ble startet opp i regi av Demensplan 2015. Det er et mål at alle kommuner skal kunne tilby avlastning og dagtilbud. Søbstad helsehus startet i 2013 planlegging og igangsetting av aktivitetstilbud for yngre personer med demenssykdom og deres pårørende.

Mål og hensikt

Tilbudet som gis ved Lavollen er i stor grad et lærings- og mestringstilbud med brukernes mål i sentrum, og der målet er optimal mestring og livskvalitet. Det er lagt vekt på å ha et bredest mulig tilbud til de som deltar og fysisk aktivitet er spesielt vektlagt. Tilbudet ved Lavollen er i hovedsak gruppebasert, men det tilstrebes individuell oppfølging i overgangsfaser, ved endrede behov og særskilte behov.

Pårørende er en viktig samarbeidspart og ressurs i tilbudet. Det legges opp til at brukerne har en fast person som er deres hovedkontakt. Hvordan de pårørende skal benytte en slik kontaktperson må avklares i hvert tilfelle. Mange pårørende vil ha behov for informasjon og støtte både individuelt og fra andre i samme situasjon. Det er etablert eget forum for pårørende, samtidig som det vil gis tilbud om individuelle samtaler. Målet er å øke pårørendes innsikt i sykdommen, men også øke opplevelsen av mestring knyttet til omsorgen for sine nærmeste med demenssykdom.

Tiltak og gjennomføring

Aktivitetstilbud dag er åpent mandag-fredag og faste aktiviteter er:

  • Turer i marka og trening i treningssenter
  • Møte og arbeid med dyr, praktiske oppgaver i hus, eiendom og bil
  • Formingsaktiviteter og sosiale aktiviteter
  • Kulturelle opplevelser og mer bynære aktiviteter
  • Støttefunksjon til pårørende
  • Fleksibel avlastning

Aktivitetstilbud/avlastningstilbud kveld er åpent hver mandag.

Lavollen har et lærings- og mestringstilbud for brukere og pårørende på ettermiddag/kveld som sees i sammenheng med avlastningstilbud kveld: Samtalegrupper for ektefeller, samtalegrupper for ungdom og åpne kvelder med diverse undervisning for brukere og pårørende etter avtale.

Resultat

Gjennom 2014 har aktivitetstilbudet jobbet målrettet med å bidra til å legge til rette for at personer med demens får ivaretatt sin restfunksjon og mestringsopplevelse, samt sin omsorg for seg selv. I tillegg har man fått etablert flere tilbud med mål å styrke pårørende som omsorgsgiver.

Erfaringer viser at behovet for et slikt tilbud er stort, og tilbakemeldingene så langt er svært positive. Prosjektet har hatt anledning til å presentere seg utad via seminarer og media. I forbindelse med avslutningen av prosjektperioden ved utgangen av 2015 ble det iverksatt en evaluering av aktivitetssenteret ved Lavollen i regi av Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag (USH). Evalueringen ble utført gjennom bruk av tre fokusgruppeintervju av brukere, et fokusgruppeintervju og et individuelt intervju av pårørende som alle er ektefeller eller samboere og et fokusgruppeintervju av ansatte ved Lavollen aktivitetssenter.

Prosjektet er avsluttet og driftes som et fast tilbud i Trondheim kommune.

Samarbeidspartnere

Trondheim kommune v/Ressurssenter for demens og St. Olavs Hospital, nevrologisk avdeling