Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: rising arrow on staircase, increasing business

Demensplan 2020, bedre utnyttelse av omsorgstrappa

Publisert 04. mai 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Hvordan utnytte trinnene i omsorgstrappen i demensforløpet og sikre at pasient og pårørende får den hjelpen de trenger. Hvordan kan bruk av velferdsteknologi brukes i planleggingen av program for tjenesten. God kunnskap hos ansatte og ledere i forhold til personsentrert omsorg.

Prosjektansvarlig:

USHT Nordland

Finansieringskilde: Helsedirektoratet

Prosjektleder: Solrun Holm. Solrun Holm
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Pågående
Periode: Høst 2017 – 31.12.2019
Ferdig: 2019

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

En undersøkelse om ressursbruk og sykdomsforløp ved demens viste at personer med demens i gjennomsnitt fikk 4 timer hjemmesykepleie siste måned før innleggelse i sykehjem og kun 20 % hadde 1,5 til 2 dager i uken. Samtidig ga pårørende over 40 timer bistand i samme periode. Dette kan tyde på at det er manglende bruk av et nivå i «omsorgstrappen».

Mål

På samfunnsnivå:

  • En tjeneste tilpasset brukers behov og tilgjengelige ressurser.

På brukernivå:

  • Tilpassede tjenester som ytes av kompetente ansatte.

På organisasjonsnivå:

  • En kultur for å arbeide med mennesker med demens hvor ansattes kompetanse anvendes fullt ut,
  • Attraktiv arbeidsgiver med tilgang på kvalifisert arbeidskraft.

På sektornivå:

  • En tjeneste basert på rasjonell drift og med kompetanse og kapasitet til å løse tildelte oppgaver på en god måte.

På ansattnivå:

  • Ansatte innenfor alle sektorer som innehar god kunnskap om demens

Tiltak

Hjemmetjenesten i kommunen planlegger å utvikle en modell som omfatter de første trinnene i demenstrappen til brukeren må flytte inn i bofellesskap/sykehjem.

Metode for kvalitetsforbedring skal brukes i gjennomføringen.

Arbeidet organiseres med at det tilsettes en prosjektleder og at det etableres en styringsgruppe og prosjektgruppe m/ brukerrepresentanter, samt en arbeidsgruppe ved hver enhet. Prosjektgruppa vil være prosjektleder, avdelingslederne og brukerrepresentant. Arbeidsgruppen vil bestå av avdelingsleder, ansatte og brukere. Prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nordland.

Ansatte i to sektorer i hjemmetjenesten som har ansvar for personer med demens/kognitiv svikt skal gjennomføre et systematisk forbedringsarbeid på sin arbeidsplass som har fokus på pasientsentrert omsorg og omsorgstrappen. For å kunne måle endring, så starter man med kartlegging av dagens situasjon, og følger så trinnene i sirkelen i arbeidet videre. Med erfaringene fra disse to sektorene skal prosjektet implementeres i de tre andre sektorene ved å følge samme framgangsmåte for å ivareta de enkelte sektorenes utfordringer.

Prosjektets varighet 3 år. Prosjektet er en del av Helsedirektoratets prosjekt om Tjenester til hjemmeboende personer med demens, hvor 14 kommuner deltar.

Verktøy/materiell

  • Spørreundersøkelser
  • Kursing

Samarbeidspartnere

USHT.