Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Traditional sami handmade footwear from reindeer fur

Helse- og kulturforståelse for personer med samisk bakgrunn i storbyen

Publisert 29. juli 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Oslo kommune skal styrke forståelsen for eldre personer med samisk bakgrunn som bor i hovedstaden.  Ansatte i helse- og omsorgstjenestene skal få økt kompetanse om eldre med samisk bakgrunn sine helsemessige behov og utfordringer.  

Prosjektansvarlig:

Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo (SFF/USHT)

Kontaktperson: Mai Myhre, maibritt.myhre@sye.oslo.kommune.no

Finansieringskilde: Aktiviteten har ikke eget budsjett, SFF/USHT bidrar med egeninnstats.

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Pågående
Periode: Januar-desember 2019
Ferdig: 2020

Bakgrunn

Eldre personer med samisk bakgrunn har rett til å bli møtt og forstått på en likeverdig måte i tråd med personsentrert omsorg.

Det er behov for at ansatte i helse- og omsorgstjenestene styrker kompetansen om eldre samiske personer sine forutsetninger og behov. Arbeidet kom i stand på bakgrunn av et oppdrag som SFF/USHT fikk av byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune i 2019.

Mål

Målet er at eldre personer med samisk bakgrunn som bor hjemme eller på institusjon opplever en inkluderende eldreomsorg og møtes med kompetanse, respekt og omsorg. Å se og forstå den enkeltes behov ut fra sine forutsetninger og livshistorie er viktig for å gi god personsentrert omsorg. SFF/USHT Oslo skal bidra til å øke kompetansen om eldre personer med samisk bakgrunn som bor i Oslo.

Metode / tiltak

Det er etablert en intern arbeidsgruppe, og gruppen har laget en plan for aktiviteter i 2019:

Hva er viktig for deg? På samisk.

SFF/USHT sin formidling av Hva er viktig for deg-dagen 6. juni formidles også på samisk.

Frokostmøte

Om eldre med samisk bakgrunn i Oslo sine behov og utfordringer innen kultur og helse.

Markere samefolkets dag

Planlegge og gjennomføre markeringen 6. februar 2020

Inkludere foredrag om samisk kulturforståelse i SFF/USHT sitt eksisterende kurstilbud

Demensomsorgens ABC, Møte Med Minner-om museumstilbud for personer med demens, Å leve med demens.  Almas spilleliste på Spotify inneholder nå en samisk joik, se https://open.spotify.com/playlist/3TAn9xkvyuALjirHqtsP7j
Informasjon om spillelisten formidles også på SFF/USHT sin kurs, seminarer og liknende.

Informasjon om hjelpemidler og velferdsteknologi på samisk

SFF/USHT undersøker hva som finnes på samisk.

Ernæring

SFF/USHTs sitt nyhetsbrev Ernæringsnytt vil formidle informasjon om samisk mattradisjon for eksempel i forbindelse med samefolkets dag.

Informasjonsformidling

Formidle de ulike tiltakene på SFF/USHT sine sider på workplace og Facebook.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Ansatte ved SFF/USHT har gått på kurs og fått veiledning av USHT for sykehjem og hjemmetjenester til den samiske befolkningen i Finnmark (USHT Karasjok)

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Aktivitetene er basert på samarbeid og dialog underveis slik at arbeidsgruppen kan gjøre endringer underveis dersom det er nødvendig.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen og eventuelt andre utviklingssentre?

Aktivitetene er rettet mot alle ansatte i kommunen som jobber innen helse- og omsorgstjenester til eldre. Det informeres løpende om aktivitetene.

Resultater

Resultatene evalueres i begynnelsen av 2020.

Samarbeidspartnere

USHT Karasjok, SANKS Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus.