Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Mother and daughter

Involvering av pårørende i sykehjem

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Styrke brukermedvirkning og personorientert omsorg i samarbeid med pårørende

Prosjektleder: Gunilla Martinsson
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Pågående
Periode: 2013-2014
Ferdig: 2014

Utviklingssenter for sykehjem i Oslo, Abildsø sykehjem er utpekt som "Demensfyrtårn".  Dette innebærer at vi skal ha et særlig ansvar og vil bli tillagt oppgaver og oppdrag i forhold til handlingsplanen for en styrket demensomsorg.

Personorientert omsorg innebærer å forsøke å se personen bak demenssykdommen og i mindre grad ha fokus på selve sykdommen og de funksjonsbegrensninger den innebærer.

Brukerinvolvering er i dag et sentralt prinsipp i helsetjenesten, hvor bruker også kan være pasientens nærmeste pårørende. Hvordan pårørende involveres av pleiepersonalet vil ha betydning for personalets kjennskap til pasienten og den omsorgen som gis, for pasientens identitet og for den enkelte pårørendes helse. Forskning og pårørendeundersøkelser viser til at pårørende opplever manglende involvering og samspill med pleiepersonalet ved sykehjem (Norheim og Sommerseth 2013, Jakobsen og Homelien 2011, Pårørendeundersøkelse Oslo 2012, Wilkes m.fl. 2008). Det får konsekvenser både for pårørendes opplevelse av belastning, oppfølging av pasienten og ansattes hverdag.

Mål

Det er særlig to mål som utpeker seg når det gjelder pårørendeinvolvering:

  • Å styrke brukermedvirkning gjennom involvering av pårørende
  • Å styrke personorientert omsorg gjennom å skape omsorgsfellesskap mellom pårørende og personalet

Tiltak og gjennomføring

Prosjektet startet i august 2013, og det er åtte sykehjem i Oslo som deltar. Alle sykehjemmene har dannet lokale prosjektgrupper med egen prosjektleder.

I prosjektmøtene har de lokale prosjektlederne jobbet med ulike temaer som pårørenderoller i sykehjem og faktorer som vil spille inn for at pårørende skal være tilfredse gjennom hele sykehjemsoppholdet. Et annet tema er pårørendeundersøkelsen og hvordan resultatene av denne kan brukes i forbedringsarbeidet ved det enkelte sykehjem. Her har institusjonsledelsen blitt invitert med. Prosjektgruppen har gitt innspill til Sykehjemsetaten i deres utarbeidelse av rutiner når det gjelder pårørendesamarbeid på sykehjem. Prosjektgruppen vil i den forbindelse utarbeide et pårørendesamtaleskjema. Dette skal være et redskap for de ansatte som har ansvar for oppfølgingssamtalene med pårørende. Alle sykehjemmene får undervisning om temaet i samarbeid med Pårørendeskolen i Oslo.

Samarbeidspartnere

Pårørendeskolen, Geriatrisk ressurssenter, Lovisenberg diakonale høgskole, pårørenderepresentant fra et sykehjem og Sykehjemsetaten.