Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Kan kompetanseheving redusere utagering og bruk av tvang?

Publisert 10. oktober 2011 | Oppdatert 10. mars 2020

Kompetansehevingsprogram med samtale- og refleksjonsgrupper, fagdiskusjoner og fokus på tilrettelagt aktivitet for å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens.

Prosjektleder: Kjersti Tiller
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: 2007-2009
Ferdig: 2009

Etter å ha gjennomført kompetansehevingsprogrammet ”Tvang, helst ikke” fra Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, har personalet blitt bedre på å:

 • forebygge utagering
 • takle bedre utagerende pasienter uten å måtte bruke tvang
 • veilede og møte pårørende til disse pasientene.

 

Andre effekter:

 • økt kompetanse
 • økt fagstolthet hos personalet
 • lavere antall skademeldinger
 • økt bruk av kunnskapsbasert praksis.

Finansiering

Utviklingssenter for sykehjem i Akershus

Bakgrunn for prosjektet

Avdeling Krydderhagen er en skjermet enhet med til tider mye utagering. Et tidligere prosjekt hadde etablert sansehage, samarbeidsavtale med institusjoner som hagelag, grunnskole og musikkskole. Allikevel så man at ansatte fant det vanskelig å håndtere situasjoner som medisinering, holding og skjerming ved utagering. For at personalet skal kunne forebygge uro i økende grad, så man behovet for økt kompetanse for at personalet skulle kunne arbeide mer løsningsfokusert.

Hensikt og mål

 • Økte kunnskaper om demens og bedre ferdigheter i å takle utfordrende atferd
 • Pasienter og pårørende møter personale som er trygge og veiledende, og som arbeider forebyggende for å unngå å bruke tvang
 • Krydderhagen har en kultur som fremmer refleksjon, læring og forbedring. Avdelingen preges av løsningsfokusering i stedet for problemfokusert tilnærming
 • Krydderhagen bidrar til å spre kompetanse om prosjektets innhold i egen og andre kommuner

Tiltak

 • Økt fokus på daglige aktiviteter, blant annet musikkterapi
 • Gjennomføre opplæringsplan for demensomsorg med ukentlig veiledning av de ansatte
 • Faste grupper ledes av veileder
 • Oppfølging og opplæring fra Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens
 • Kartlegge de ansattes håndtering av demente pasienters utfordrende atferd
 • Lage kartleggingsskjema for å måle status på ansattes kunnskaper
 • Organisere informasjon i egen og andre avdelinger, samt eksternt
 • De ansatte følger planlagt undervisning vedrørende demens internt i kommunen, samt eksterne kurs

Gjennomføring og resultater

33 ansatte deltok i programmet som varte i 18 måneder. Her så personalet på en DVD, og snakket deretter om det de hadde sett sammen med en veileder. Samtidig deltok mange på diverse kurs med forskjellige temaer rundt demens; særlig med vekt på aktivisering. Prosjektet gikk parallelt med implementeringen av Pasientrettighetsloven 4A.

Det ble holdt tre kartlegginger underveis; både for å kartlegge kompetansen hos de ansatte, men også for å starte en refleksjon rundt egne kunnskaper og kompetanse i personalet.

Resultater:

 • Bedre i stand til å forebygge utagering og også takle utagerende pasienter uten å måtte bruke tvang.
 • Personalet er også bedre i stand til å veilede og møte deres pårørende. Dette er særlig viktig da vi ser at pasientene vi mottar blir stadig dårligere og har mer utfordrende/utagerende atferd
 • Løsningsfokusert tilnærming på utfordringer
 • Fagstolthet hos personalet
 • Lavere antall skademeldinger
 • Økt bruk av kunnskapsbasert praksis
 • Er ressurs til eksterne som har denne pasientgruppen.

Referansegruppe

 • Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemente ved forsker Øyvind Kirkevold og fagkonsulent Aud Johannesen
 • HØKH ved forsker Hilde Lurås
 • Avdelingslederne ved Lørenskog sykehjem
 • Pårørende ved avdeling Krydderhagen

Spredning

 • Resultatene integreres i diverse opplæringstiltak og ikke minst fortsatt stort fokus på fagdiskusjoner ukentlig i avdelingen
 • Mye av kunnskapen ble også spredd ved demenssirkler i en annen avdeling på sykehjemmet
 • Resultater og erfaringer fra prosjektet er formidlet under ”Forum for kvalitet”, arrangert av Norsk Forum for kvalitet i helse- og sosialtjenesten, samt i temadag med informasjon til kommunene i Akershus om pasrl. 4A.