Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Elderly Woman and Younger Woman Doing Puzzle

Kompetanseprogram – Utfordrende atferd i sykehjem

Publisert 31. juli 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Redusere situasjoner som oppleves krenkende gjennom kompetansehevende tiltak og implementering av retningslinjer for praksis.

Prosjektleder: Ola Skorstad, rådgiver
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Sør-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2014
Ferdig: 2014

Finansiering

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag

Samarbeidspartnere

  • Trondheim kommune v/ Ressurssenter for Demens
  • Søbstad helsehus USH
  • Forsterket skjermede enheter ved Byneset og Valentinlyst HF, St.Olavs Hospital

Bakgrunn for prosjektet

Det har i den senere tid vært et økt fokus på beboere/ pasienter som på ulike måter har en utfordrende atferd knyttet til nevrodegenerativ sykdom og/eller psykisk sykdom, og som kan medføre at de skader eller skaper utrygghet blant ansatte og medpasienter i sykehjem.

En undersøkelse i norske sykehjem viser at 80 - 90 % av beboere i sykehjem har en demenslignende tilstand (er mentalt svekket) og har som følge av denne tilstanden et stort hjelpebehov.

Vi vet at risikoen for demens øker med stigende alder, og noen av disse vil ha atferdsmessige og psykiske symptomer ved sin demenstilstand som vil kreve spesielt tilrettelagt omsorg.

Misvisende
I media har pasienter med atferdsmessige og psykologiske/psykiatriske symptomer ved demens (APDS), blitt omtalt med den misvisende tittelen ”vold i sykehjem”. Dette er misvisende da ”vold” blant annet blir definert som ”en intensjon om å skade noen”. En rekke studier knyttet til APSD viser at dette fenomenet i stor grad er knyttet til angst og forsvarsmekanismer hos de som utfører voldelige handlinger og ikke nødvendigvis en intensjon om å skade noen.

På annen side viser undersøkelser at slik atferd i mange tilfelles blir utløst av helsepersonellets krav i forhold nødvendig hjelp og kan på den måten være knyttet til spørsmål om tvang og makt fra helsepersonellets side.

Hensikt og mål

Hensikten med dette prosjektet er å redusere forekomsten av ”situasjoner” som er knyttet til utfordrende atferd i sykehjem.

Prosjektet har som mål å utvikle retningslinjer/ standard for håndtering av ”utfordrene atferd i sykehjem, samt et kompetansehevingsprogram for ansatte". Forebygging av uønsket atferd vil gjennom hele prosjektet være hovedmålet.

Videre skal kompetansepakken bidra til at personer med utfordrende atferd blir ivaretatt i tråd med anbefalte faglige retningslinjer. Det legges vekt på kunnskap om tillitskapende tiltak basert på prinsippene bak personsentret omsorg. Dette innebærer også fokus på holdningsskapende arbeid. Det vil også bli lagt vekt på å implementere redskaper som skal bidra til at vi kan yte individbaserte pleie- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet.

Tiltak

Gjennomføring og implementering av kompetansehevende tiltak ved alle helse- og velferdssenter og helsehus i Trondheim kommune knyttet til ”utfordrende atferd” i sykehjem. Utviklings av retningslinjer og standarder for håndtering av ”utfordrende atferd”