Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Musikaro

Publisert 11. februar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikling av verktøy for valg og avspilling av preferansemusikk for mennesker med kognitiv svikt og med demens.

Prosjektansvarlig:

USHT Oslo

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2016
Ferdig: 2016

Bakgrunn og mål

Pilotprosjektet Musikaro har søkt å møte behovet for en enkel teknologi som kan lette tilgangen til preferansemusikk for fagpersoner på demensområdet og deres brukere. Prosjektet har derfor utviklet en prototype på musikkavspiller på nettbrett spesielt tilrettelagt for mennesker med demens og med kognitiv svikt.

I Pilotprosjektet fikk prosjektdeltakerne, det vil si seks beboere på to utvalgte sykehjem, prøve musikkavspilleren i 15 uker. Underveis i feltarbeidet ble det innhentet data gjennom samtaler med prosjektdeltakerne samt intervjuer med fem ansatte som fulgte opp prosjektdeltakerne.

De viktigste funnene/resultatene

  • Et fullverdig og brukervennlig produkt basert på nettbrett-teknologi: Bådeprosjektdeltakere og ansatte rapporterte at teknologien var brukervennlig.Rutiner for musikklytting gjorde at flere av de prosjektdeltakerne opplevde økt mestring og nytte ved bruk av nettbrettet. De ansatte la vekt på at teknologien gjorde preferansemusikk lettere tilgjengelig, og samtlige anbefalte teknologien som verktøy i pleiehverdagen.
  • Økt lyttefrekvens og bruk av individualisert musikk: De fleste prosjektdeltakerne lyttet mer på musikk enn før prosjektet startet. Preferansemusikk hadde positive effekter på prosjektdeltakerne, så som økt grad av trivsel, mestring, reminisens og glede samt mindre uro. Slike positive effekter i tillegg til den enkle tilgangen på preferansemusikk, motiverte de ansatte til å ta i bruk teknologien i pleiehverdagen.
  • Sosial musikk: Kvalitative funn avdekket at musikklyttingen fikk betydning ikke bare individuelt, men også for relasjoner og i sosiale kontekster. Flere av de ansatte pekte på at de ble bedre kjent med prosjektdeltakerne. En avdeling som fikk låne en storskjerm med teknologien installert, erfarte at teknologien kunne brukes til å individualisere musikk i gruppe så lenge det varmusikk tilgjengelig som ivaretok den enkeltes musikksmak. Slike funn åpner opp for flere områder å teste teknologien ut på enn opprinnelig tenkt ved prosjektstart.
  • Ønske om større musikkutvalg: Kvalitative funn avdekket at flere av prosjektdeltakerne og de ansatte ønsket et større musikkutvalg.
  • Tekniske tilbakemeldinger: Prosjektdeltakere og ansatte gav nyttige tekniske tilbakemeldinger som kan brukes til å optimalisere og utvikle teknologien videre.