Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Grandma and grandson

Samhandling på tvers

Publisert 19. august 2011 | Oppdatert 10. mars 2020

Eksiterende tilbud er videreutviklet og nye tiltak er etablert for å skape en helhetlig tiltakskjede i demensomsorgen i Verdal kommune. Fokus - bedre kvalitet og kapasitet for personer med demens og deres pårørende.

Prosjektleder: Demenskoordinator Ingunn Sund Forbord
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nord-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: 2008-2010
Ferdig: 2010

Finansiering

USH Nord-Trøndelag, Verdal

Samarbeidspartnere

  • USH i Nord-Trøndelag
  • Verdal kommune

Bakgrunn

Verdal kommune manglet en helhetlig systematisering av tjenestetilbud til personer med demenssykdom. Manglet også oversikt over ansattes kompetanse på dette fagområdet. Dette er bakgrunnen for at kommunen i 2008 etablerte et prosjekt kalt samhandling på tvers.

Hensikt og mål

Målet med prosjektet har vært å utvikle en demensomsorg med helhetlig og sammenhengende tiltakskjeder gjennom å forbedre og tilpasse dagens tjenestetilbud, og planlegge framtidas tiltakskjede for mennesker med demens.

Tiltak

Etablering av dagtilbud, pårørendetilbud og demensteam.

Gjennomføring og resultater

Eksiterende tilbud er videreutviklet og nye tiltak er etablert for å skape en helhetlig tiltakskjede i demensomsorgen. Det har vært et tett samarbeid mellom prosjektgruppen, administrativ ledelse, virksomhetsledere i omsorg og velferd, ansatte i ulike del-tjenester og utviklingskoordinator.

Følgende tiltak/tilbud er etablert:

  • Demensteam
  • differensierte dagtilbud for hjemmeboende personer med demens
  • samtalegrupper for pårørende
  • pårørende cafe og støttekontakt som tjeneste for målgruppen.

I tillegg er det iverksatt flere tiltak som for å fremme kompetanse innen fagområdene eldreomsorg og demensomsorg.

Spredning

Undervisning

Vi har deltatt på flere oppstartsseminar knyttet til Demensomsorgens ABC samt undervist i en del enkelt kommuner. Har også et samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag knyttet til undervisning av studenter og med Verdal videregående Skole i forhold til undervisning av elever.

Innlegg på konferanser

Deltatt med innlegg på lokale og nasjonale konferanser. Tema som aktiv omsorg, dagtilbud for personer med demens og helhetlig tiltakskjede i demensomsorgen har vært tema.

Studiebesøk fra andre kommuner

Har tatt i mot studiebesøk fra flere kommuner, fra både Nord og Sør-Trøndelag fylke.

Dialogmøter

Deltatt med innlegg på to dialogmøter mellom Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og kommunene i fylket knyttet til Omsorgsplan 2015.

Annet

Vi har vært representert på flere konferanser med stands, posters og informasjonsmateriale.

Mer info om prosjektet på nettsiden til Verdal kommune