Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Sang og minner med årstidene svinger

Publisert 27. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Sang- og minnegruppe for personer med demens med fokus på musikkterapi og reminisens.

Prosjektleder: Irene Imingen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hedmark
Status: Avsluttet
Periode: 2008-2009
Ferdig: 2009

Prosjektet har vist at personer med langtkommet demenssykdom har mange ressurser og mestringsstrategier. Denne formen for gruppeaktivitet oppleves av deltagerne som engasjerende og kan gi mening til hverdagen. Deltagerne får mulighet til å mestre under trygge omgivelser, de får vist hvem de er, og hvem de har vært, noe som er identitetsstyrkende, og gir selvtillit.

Prosjektgruppa konkluderer med at prosjektet har gitt mye verdifull kunnskap om betydningen av reminisensarbeid i forhold til personer med demens.

Finansiering

Samarbeidspartnere

Bakgrunn for prosjektet

Kvalitet og innhold i pleie- og omsorgstjenestene har fått økende fokus fra politisk hold. I Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (2004) heter det blant annet at kommunen skal sikre brukerne tilfredsstillende grunnleggende behov, dette innebærer blant annet at sosiale behov og aktivitet skal være en del av tilbudet. Undersøkelser viser at andelen personer med demens i sykehjem er ca 80 % (Engedal, 2004). Helsedirektoratet gir i Stortingsmelding 25, Omsorgsmelding 2015 og Demensplan 2015, klare anbefalinger om hvilke områder i demensomsorgen som bør prioriteres, blant annet aktiviteter og minnearbeid. En undersøkelse ved Ottestad sykehjem viste at pårørende til personer med demens savnet et bedre aktivitetstilbud for beboerne (Ødbehr et al, 2008). Da sykehjemmet fikk ferdigstilt sin sansehage høsten 2007, ble ideen om en sang og minnegruppe født.

Hensikt og mål

Hensikten med prosjektet var å være nyskapende, og bidra til økt kunnskap og kompetanse om demens. Videre skulle prosjektet bidra til økt kunnskap om og praktisk erfaring med minnearbeid i forhold til personer med demens, med mål om å tilby beboerne en meningsfylt aktivitet.

Tiltak

Prosjektgruppe ble etablert. Det ble anskaffet utstyr til bruk i samlingen, som terrassevarmere, pledd med mer.

Gjennomføring og resultater

Åtte personer med demenssykdom fikk tilbud om å delta i en ukentlig sang og minnegruppe med base i sykehjemmets sansehage. Deltagerne ble inkludert i prosjektet etter gitte kriterier, blant annet måtte de kunne fungere i en gruppe, nyttiggjøre seg sansestimulering og å være fysisk mobile. Sykehjemmets aktivitør planla og ledet samlingene. Temaene gjenspeilte årstiden og hagens skiftninger. Personale som kjente deltagere fra sin avdeling, var med på samlingen som en støtte. Det ble gjennomført totalt 29 samlinger. I gjennomsnitt var deltagerne med på 19 av disse. Samlingene var preget av humor og engasjement.

Spredning

Presentert under: