Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Demensliste i hjemmetjenesten

Publisert 30. juli 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Personer med demens har mer kontinuitet i oppfølgingen da de er organisert på en egen liste med få ansatte. Ved at det er få ansatte inne hos brukeren skapes sterkere relasjoner og mer trygghet for den demensrammede, samtidig som den ansatte får bedre oversikt over brukerens tilstand fra dag til dag.

Prosjektansvarlig:

USHT Buskerud: Bidrar med stimuleringsmidler og veiledning. USHT Buskerud samler prosjektledere, som mottar midler, til en felles arena for erfaringsdeling og hvor prosjektansvarlig presenterer sitt prosjekt for de andre.

Finansieringskilde: USHT Buskerud og Nedre Eiker kommune

Prosjektet er avsluttet men demenslisten er implementert i drift.

Prosjektleder: diana.pareli@neiker.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: 01.11.18-31.12.18
Ferdig: 2018

Bilde: Fra prosjektrapporten

Prosjektet ble startet da det var mangel på kontinuitet på oppfølgingen av personer med demens i hjemmesykepleien. Vi så at det var vanskelig å følge opp den enkelte f.eks ift. ernæring, hygiene og smerter (Mobid-2) slik listene var lagt opp.

Mål

Alle brukere med demensdiagnose får iverksatt «tiltakspakke demens» innen 5 dager etter vedtak om tjeneste.

Tiltak og gjennomføring

Vi endret organisering av listene på lag 4, og plukket ut alle med demensdiagnose og la de inn på egen liste. Dette var ikke nok antall pasienter til å fylle en liste, så vi la til andre personer med kognitiv svikt, med en tanke om å bistå til en utredning.

Fire hjelpepleiere med ABC demens ble valgt ut til å følge denne lista. En sykepleier fikk ansvaret for å kommunisere med fastlege om diagnose og evt. utredning.

Hjelpepleierne leverte ut kartleggingsskjema «Belastningsskala pårørende», «Min historie» og satt av en time hver måned til gjennomgang av sjekkliste «Tiltakspakke demens».

Vi utarbeidet en sjekkliste «Tiltakspakke demens» som ble lagt inn i fagsystemet Profil.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Ved å følge sjekklisten som systematisk tar for ADL, ernæring, medikamenter, hygiene, sanser, smerter, infeksjon, falltendens og gangfunksjon, atferd, språk, sikkerhet i hjemmet, hjelpemidler/velferdsteknologi, sosial aktivitet og samarbeid med pårørende, ble hjelpepleierne i prosjektet oppmerksomme på pasientens utvikling. De ble ansvarliggjort ved at de kunne avdekke mangler eller risikoområder som de var nødt til å følge opp.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Vi erfarte allerede etter en uke at pasientene ble tryggere når de samme ansatte kom hver dag. Det ble lettere og mer tidsbesparende å gjennomføre hygienetiltak og kartlegginger som f.eks. vekt. Personalet følte seg også roligere, de hadde kontroll på når pasienten hadde dusjet sist, og visste at dersom de ikke fikk til dusj den ene dagen kunne de prøve igjen neste dag. De hadde også mer kontroll på pasientens matinntak og bedre samhandling med pårørende.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen og eventuelt andre utviklingssentre?

Ved å dele erfaringen vi har gjort oss i dette prosjektet kan vi lettere implementere demenslister til de øvrige lagene i hjemmetjenesten. Vi stiller til veiledning av eventuelt andre kommuner som ønsker å starte med spesialiserte lister i hjemmetjenesten.

Resultater

Pasientene som har vært på listen uttrykker at det er trygt at det er kjente personer som kommer til de hver dag. Personalet oppnår tillit hos pasient og pårørende og får nå gjennomført tiltak de tidligere brukte lang tid på, eller ikke klarte å gjennomføre i det hele tatt.

Ved bruk av skjema «Tiltakspakke demens» får vi en god oppfølging av kritiske tilstander som kan forhindre at pasienten blir alvorlig syk og må innlegges sykehus.

Ved en slik oppfølging kan personalet gjøre en god vurdering på om det er trygt at pasienten bor hjemme eller om pasienten trenger mer oppfølging i institusjon.

Samarbeidspartnere

Hjemmetjenesten Åssiden v/Tonje Solstad-Nielsen, Demenskoordinator Nedre Eiker, Rita Ramsøy.