Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 155382098

International Caregiver Development Programme (ICDP) i eldreomsorg

Publisert 10. oktober 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Gjennom integrering av ICDP i sykehjem, retter dette forskningsprosjektet søkelys på utvikling av relasjonell kompetanse.

Prosjektansvarlig:

USHT sin rolle: Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Oslo er en samarbeidspart i dette forskningsprosjektet.
Kontaktperson: line.holmsen@vid.no
Finansieringskilde: VID Vitenskapelige høgskole

ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Oslo
Status: Pågående
Periode: Januar 2018 – Mai 2021
Ferdig: 2021

Bakgrunn

Relasjonell kompetanse er en del av profesjonell kompetanse. I dette prosjektet fokuseres det på kvaliteten i profesjonelle hjelpende relasjoner.  Kvaliteten på profesjonelle hjelpende relasjoner har vesentlig betydning for sykehjemsbeboeres psykososiale helse. De senere år har faglige anbefalinger gitt holdepunkter for en mer personorientert eldreomsorg. Kvaliteter som valg, verdighet, respekt, selvbestemmelse og meningsfylte liv, fremheves som kjennetegn for personsentrert omsorg.

Kitwoods teori om personsentrert omsorg retter seg mot psykososial helse, der det å føle tilknytning til noen, å bli regnet med, å være sysselsatt med noe meningsfylt, å være noen og å være kjent av andre og at man får oppleve glede og trøst, er viktige verdier.

Målsettingen med ICDP er at ansatte øves i å bli bevisste, trygge og sensitive aktører i kommunikasjon og samspill beboere i sykehjem. International Caregiver Development Programme (ICDP) er et forebyggende, relasjons- og ressursorientert gruppebasert program som retter seg mot omsorgsgivere til sårbare mennesker. Gjennom refleksjon og bevisstgjørende øvelser over systematiske tema, søkes det å øke omsorgsgivernes mestringsfølelse som gode støttespillere for det enkelte eldre mennesket.  ICDP rettet mot omsorgsgivere til eldre, er en justering av barneversjonen, International Child Development Programme (ICDP), som anvendes i over 40 land (www.icdp.info). International Caregiver Development Program har flere likhetstrekk med metoder som allerede finnes i sykehjem og søker å støtte opp om verdier i Kitwood’s teori om personsentrert omsorg. ICDP er utviklet i den hensikt at programmet skal være så enkelt å forstå at alle kan ta det i bruk i praksis.

Mål

Hensikten med forskningsprosjektet er å utvikle kunnskap om hvilken betydning ICDP kan ha for utvikling av relasjonell kompetanse i sykehjem.

Metode

Forskningsprosjektet ble innledet med at 20 ansatte i sykehjem ble rekruttert til gruppelederutdanning i ICDP i eldreomsorg. Etter seks teoridager, gjennomførte gruppelederne ICDP-grupper på åtte møter for 6-8 ansatte ved sykehjemmet der de var ansatt. Forskningsprosjektet fokuserer på det som skjer i disse gruppene. Det anvendes ulike kvalitative metoder, som fokusgruppeintervju og deltakende observasjon.

Datainnsamlingen til forskningsprosjektet avsluttes høsten 2019. Videre implementeringer av ICDP vil ikke inkluderes i dette PhD-prosjektet.

Det er et mål å kunne gjennomføre nye implementeringer av ICDP i sykehjem årlig fra høsten 2019. Ved ønske om mer informasjon om muligheter for implementering, ta kontakt med Line Constance Holmsen, trener i ICDP og PhD-stipendiat, telefon 91197030, e-post: line.holmsen@vid.no eller Eli Østberg Baardseth, ICDP-koordinator i Oslo kommune, e-post: eliostberg.baardseth@hel.oslo.kommune.no

Erfaringer

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Foreløpige funn i forskningen kan tyde på at deltakerne opplever økt bevissthet og mestring gjennom deltakelse i ICDP og at integrering av ICDP anbefales til andre sykehjem. Samtidig er det gjort funn som tyder på at det er behov for forberedelser for integreringen, samt god forankring i ledelse ved det enkelte sykehjem.

Publisering

Det planlegges publiseringa av 3 artikler i internasjonale tidsskrifter for avhandling til graden PhD ved VID Vitenskapelige Høgskole

Samarbeidspartnere

  • VID Vitenskapelige Høgskole Campus Diakonhjemmet Oslo
  • ICDP Norge
  • ICDP International
  • ICDP-koordinator Eli Østberg Baardseth v/Helseetaten, Oslo kommune
  • Senter for fagutvikling og forskning  / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo

Ansvarlige

  • PhD-stipendiat Line Constance Holmsen, Senter for verdier, diakoni og profesjonell praksis, VID Vitenskapelige Høgskole.
  • Hovedveileder: Professor Marit Helene Hem, Fakultet for helsefag, VID
  • Medveiledere: Professor Bodil Tveit, Fakultet for helsefag, VID og postdoc Ane-Marthe Solheim Skar, UiO