Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Utprøving av lokaliseringsteknologi og medisindispenser i kommunal helsetjeneste

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Få kunnskap om bruk av lokalseringsteknologi i pleie- og omsorgstjenestene.

Prosjektleder: Gro Anita Fosse gro.anita.fosse@kristiansand.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vest-Agder
Status: Pågående
Periode: Februar 2014 - februar 2016
Ferdig: 2016

Kristiansand kommune har gjennom Handlingsprogrammet 2012 – 2015 forankret en satsing på bruk av velferdsteknologi. Det er satt av midler til både investering og pilotering i handlingsprogramperioden. Bystyret har gjennom handlingsprogrammet, samt en egen helsefremmingsplan, vedtatt at kommunen skal prioritere «utvikling og bruk av teknologi som fremmer mestring og uavhengighet både i hjem og på institusjon". Videreutvikling og utprøving av teknologiske løsninger vil gjøre det mulig for flere å bo hjemme lenger med økt trygghet og sikkerhet. Det er aktuelt med videreutvikling av den tradisjonelle trygghetsalarmen til fleksible trygghetspakker eller trygghetsløsninger som kan tilpasses den enkelte brukers behov.

Mål og hensikt

Ønsket virkning og nytte av prosjektet er at:

 • Brukere får bedre livskvalitet i form av økt selvstendighet og deltakelse på tross av utvikling av demenssykdommen og kognitiv svikt.
 • Pårørende får trygghet og bedre livskvalitet
 • Kommunens helse- og omsorgstjeneste kan redusere antall tilsyn og leteaksjoner
 • Brukere kan utsette eller redusere etterspørselen etter sykehjemsplass
 • Kommunen har implementert varsling- og lokaliseringsteknologi som en del av det operative tjenestetilbudet i kommunen.

 

 Kristiansand kommune vil i prosjektet bidra til:

 • Kompetanseutvikling knyttet til bruk av teknologi hos hjemmeboende i eget hjem eller kommunens omsorgsbolig og på sykehjem
 • Involvere Utviklingssenteret i Vest-Agder i prosjektutvikling og kompetansespredning
 • Identifisere informanter, brukere og ansatte, som kan bidra i prosjektet
 • Pilotere bruk av ulike former for varslings- og lokaliseringsteknologi som en del av demensomsorgen i kommunene
 • Bidra i ulike prosjektaktiviteter.
 • Bruke Mulighetsrommet som en arena til å bli kjent med teknologien som skal piloteres i prosjektet.

Kristiansand kommune er vertskommune for Utviklingssenteret for hjemmetjenester og sykehjem i Vest-Agder. Utviklingssenteret har kompetanseheving innenfor både demens og velferdsteknologi som del av sin strategi,   og ønsker å benytt fagpersonell og eksisterende  aktivt i spredningsdelen av prosjektet.

Tiltak og gjennomføring

Det er perioden februar – juni 2014 gjennomført behovskartlegging og erfaringsinnhenting. Kartleggingen har foregått i valgte områder i kommunen. Erfaringene fra kartleggingen er sammenfattet i en rapport. Den viktigste hensikten med denne rapporten er å gi Kristiansand kommune et kunnskapsgrunnlag for å velge hvilken teknologi som skal prøves ut fra høsten 2014, samt hvor teknologien skal prøves ut.

Det er sett på:

 • Brukerbehov
 • Behov hos pårørende
 • Behov hos kommunen og ansatte

Metoder som er benyttet:

 • Arbeidsmøter
 • Idemøter m/ bruk av case, «bullet- point», avisoverskrift
 • Intervju med ansatte, brukere og pårørende

 

Erfaringer fra hovskartleggingen og erfaringsinnhentingen, viser at det er større åpenhet og villighet til å ta i bruk varslings- og lokaliseringsteknologi, enn hva som ble antatt ved oppstart av prosjektet.

Utprøving av lokaliseringsteknologi i andre kommuner har vist at det er viktig å etablere et godt samarbeid mellom pårørende, hjemmetjenesten, dagsenter og omsorgssentre. Det kan derfor være nyttig å involvere både hjemmetjenesten og omsorgssentrene i en sone i en eventuell utprøving.

Ut i fra kartleggingen, er det besluttet å prøve ut varlings- og lokaliseringsteknologi i omsorgssentre og hjemmetjenesten. Teknologien som skal prøves ut er lokaliseringsteknologi (GPS) og teknologi med påminnelsesfunksjoner (medisindispensere). I tillegg vil det også fokuseres på erfaringsspredning av teknologi som allerede er i bruk i enkelte omsorgssentre og soner i kommunen. Dette er teknologi som bevegelsessensorer og døralarmer

Kartleggingen har avdekket behov for opplæring og informasjon i bruk av velferdsteknologi. Aktiv bruk av Mulighetsrommet (kommunens visningsmiljø for velferdsteknologi), spredning av informasjon og erfaringer i bruk av døralarm og bevegelsessensor, anbefales parallelt med utprøvingen av GPS og medisindispensere.

Videre har kartleggingen avdekket behov for gjennomgang av gjeldende lovverk og rutiner som hvert tjenestested har når det gjelder praktisering av vedtak om tvang, vedtak om bruk av teknologi som tjenesten selv kan fatte og samtykkevurdering. Det anbefales å gjennomføre kurs og internopplæring for ledere og ansatte i kommunen, samt å starte en gjennomgang og sammenligning av praksis og kultur som virksomhetene har ifht. tvangsvedtak. Kravene til informasjonssikkerhet og personvern bør også gjennomgås og følges opp.

Videre arbeid i prosjektet er fokus på gevinstrealisering, valg av leverandører i en utprøvingsfase og utforming av tjenestedesign.

Samarbeidspartnere

 • Deltakende kommuner er Oslo, Drammen, Skien og Kristiansand.
 • Oslo kommune er prosjektledere.
 • FoU-partnere i prosjektet er SINTEF og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse