Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 696561706

Veien videre 2: Utvikle og teste ut modell for tjenester til personer med demens som bor i egen bolig i tiden like før heldøgnsomsorg (hjem-dem)

Publisert 16. desember 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Oslo kommune har tidligere utviklet en modell for demensteam, denne ønsker vi å videreutvikle med sikte på å etablere en modell for hele demensomsorgen i Oslo.  Utviklingen av modell for demensomsorg skal bidra til mestring, aktivitet og trygghet for personer med demens også i tiden før heldøgnsomsorg. Dette er et 2-årig prosjekt.

Prosjektansvarlig:

Senter for fagutvikling og forskning / USHT Oslo

Finansieringskilde: Helsedirektoratet, egen innsats

Prosjektleder: Mai B Myhre, Fagkonsulent, maibritt.myhre@sye.oslo.kommue.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2017-2019
Ferdig: 2019

Oslo kommune har en befolkning med mange aleneboende og også personer med minoritetsbakgrunn. Det er nødvendig å se nærmere på hvilke behov og hva slags oppfølging personer med demens som nettopp bor alene og har en minoritetsbakgrunn, trenger. Styrke samhandling slik at personer med demens opplever smidige overganger mellom ulike ledd i tjenestene. Vi ønsker også å undersøke kompetansebehovene til de ulike aktørene i modell for demensomsorg med særlig vekt på aktørene i arbeidslag demens og lignende organisering.

Mål

Målet er at hjemmeboende personer med demens får nødvendig helsehjelp, støtte til å mestre egen hverdag, opprettholde funksjonsnivå/dagliglivets aktiviteter og føler seg trygge, slik at de kan bo best og lengst mulig hjemme. Vi vil her se nærmere på personer med demens som bor alene samt personer med minoritetsbakgrunn, så sant mulig.

Vi ønsker å utviklet en modell for demensomsorg med særlig vekt på systematisk oppfølging av personer med demens sine behov i tiden like før heldøgns omsorg, og at den nye modellen er kjent av demenskoordinator, demensteam, fastleger og spesialist-helsetjenesten i prosjektbydelene.

Et annet mål er at fysisk tilrettelegging, velferdsteknologi og hjelpemidler i større grad følges opp overfor personer med demens som bor hjemme.

Metode / tiltak

Prosjektet er nå i planleggingsfasen, hvor vi kartlegger dagens organisering. Bydelen har valgt ut brukere som skal følges. Vi er i gang med å innhente informasjon om praksis rundt samarbeid og kommunikasjon på tvers av bydelene og i spesialisthelsetjenesten. Flere bydeler har arbeidslag demens eller lignende organisering. Jobber med å spre tiltakspakke demens, denne er revidert og utarbeider en manual i Gerica for arbeidslag demens med fokus på dokumentasjon av tiltakspakke demens. Det er utarbeidet en felles prosedyre for Oslo kommune for personer med kognitiv svikt som motsetter seg helse hjelp. Vi er i gang med læringsnettverk for å spre denne ut til alle 15 bydelene. 

Verktøy/materiell

  • Modell for strukturert og systematisk oppfølging av personer med demens og deres pårørende som mottar tjenester
  • Demensvennlige overganger mellom tjenestene
  • Tilpasse tiltakspakke demens
  • Felles rutine for de som motsetter seg hjelp med kognitiv svikt
  • Rutine for anskaffelse og opplæring av velferdsteknologi/hjelpemidler
  • Sluttrapport

Samarbeidspartnere

I tillegg til Helsedirektoratet samarbeides det aktivt med 1. og 2. linjetjenesten (spesialisthelsetjenesten, bydeler, fastleger) i Oslo så vel som brukergrupper/organisasjoner (eksempelvis pårørende støttegrupper og erfaringsgrupper for personer med demens, Nasjonalforeningen og Bymisjonen).  Det samarbeides også tett med tilsvarende prosjekt som omhandler tiden like etter diagnose: Veien Videre 1 («Sys Dem»)