Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 625895646

Prosjekt tverrprofesjonelle veilederteam

Publisert 31. juli 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Prosjekt ”Tverrprofesjonelle veilederteam og kvalitet i praktiske studier i sykehjem i forbindelse med utdanning av helsepersonell” har til hensikt å styrke kompetansen hos veiledere og styrke elevers, lærlingers og studenters tverrprofesjonelle samhandlingskompetanse i praktiske studier.

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag, Søbstad helsehus

USHT ansvarlig for intervensjon, NTNU ansvarlig for forskning

Finansieringskilde: Samarbeidsmidler NTNU

Prosjektleder: NTNU – Bjørg Aglen - bjorg.aglen@ntnu.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Sør-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: 1. august 2016 til 1. august 2017
Ferdig: 2017

Bakgrunn for prosjektet

Det er en omforent enighet i både praksisfelt, utdanning, blant studenter og myndigheter om at kvaliteten i praktiske studier generelt sett må styrkes. Spesielt pekes det på behovet for å styrke tverrprofesjonell samhandlingskompetanse i utdanningene, for å sikre at helsepersonell er kompetent til å møte morgendagens utfordringer. Det er ofte uklare forventninger til veiledere i praksis, veilederoppgaver nedprioriteres og å være veileder oppleves ofte som en ensom jobb. 

Mål

Formålet er å bedre læringsmiljøet og heve kvaliteten i praktiske studier. Prosjektet hadde også som mål å gi studenter, lærlinger, veiledere og lærere erfaring med tverrprofesjonell samhandling og erfaring med alternative/komplementære samhandlingsformer mellom lærere ved utdanningene og praksisveilederne.

Tiltak og gjennomføring

  • Etablere tverrprofesjonelle veilederteam i sykehjemmene
  • De tverrprofesjonelle teamene etablerer tverrprofesjonell praksis for studenter, elever og lærlinger i praktiske studier i sykehjem
  • Etablere velkomstseminar for nye studenter og lærlinger i sykehjemmene
  • Synliggjøre veiledning av studenter, elever og lærlinger i den daglige driften ved sykehjemmene
  • Rekruttere til veilederutdanning blant ansatte i sykehjemmene.
  • Prøve ut nye samhandlingsformer mellom utdanning og praksisfelt

Tre sykehjem (enheter) fordelt på to kommuner deltok i prosjektet, sammen med to opplæringskontor for lærlinger og fire profesjonsutdanninger ved NTNU. Tilsammen deltok 28 veiledere ved de tre sykehjemmene, 28 studenter og lærlinger og fem lærere fra fem helsepersonellutdanninger. Både helsefagarbeiderlærlinger, vernepleierstudenter, fysioterapistudenter, ergoterapistudenter og sykepleiestudenter deltok.

Resultater

Evalueringen har bidratt med kunnskap om faktorer som bidrar til å hemme og fremme veiledning og et godt læringsmiljø i forbindelse med utdanning av helsepersonell i sykehjem.

Samarbeidspartnere

NTNU, Trondheim kommune, Frøya kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.