Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Woman with freeweights

Rekruttering av fremmedspråklige ansatte til helsefagarbeider

Publisert 22. juni 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Gjennom kurs i yrkesrettet språkopplæring motivere og styrke ansatte med minoritetsbakgrunn til å utdanne seg til helsefagarbeider.

Prosjektansvarlig:

USHT Oppland

Finansieringskilde: Helsedirektoratet

Prosjektleder: Lene Fossbråten Lene.fossbraten@gjovik.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oppland
Status: Avsluttet
Periode: 01.11.15-31.12.17
Ferdig: 2017

Bakgrunn

Gjøvik kommune har mange med fremmedspråklig bakgrunn som arbeider i helse- og omsorg. Mange av disse er ufaglærte. Det ønskes at flere av disse utdanner seg til helsefagarbeider.  

Helsearbeiderfaget innehar mange begrep og formuleringer som ikke hører til i ordinær norskopplæring. Å lære seg språket som brukes i helsearbeiderfaget i tillegg til grunnleggende norskopplæring kan være krevende for mange. I tillegg kan ulik kulturforståelse gi utfordringer.

I et forutgående prosjekt utarbeidet og gjennomførte vi kurset «Yrkesrettet språkopplæring i helsearbeiderfag», heretter kalt trinn 1. Prosjektet var svært vellykket. Vi ønsket å videreutvikle trinn 1 og samtidig utarbeide et trinn 2. Hensikten med kursene er å motivere flere til å utdanne seg til helsefagarbeider og samtidig styrke mulighetene til å mestre å gjennomføre utdanning i etterkant og parallelt med kursene.

Mål

Hovedmål for prosjektet: Styrket kvalitet for pasienter og brukere av kommunens pleie- og omsorgstjenester gjennom økt tilgang på kvalifiserte helsefagarbeidere

Prosjektets delmål:

Kurset Yrkesrettet språkopplæring, trinn 1 skal være gjennomført for nye kursdeltakere i målgruppen, og kurset skal være ferdigstilt for å kunne implementeres i etterkant.

Kurset Yrkesrettet språkopplæring, trinn 2, skal være utarbeidet og ansatte i målgruppen og som er i utdanning til helsefagarbeider har deltatt i utprøving av kurset. 

Nytteverdi av Yrkesrettet språkopplæring i helsearbeiderfag er dokumentert.

Metode / tiltak

Kurset Yrkesrettet språkopplæring i helsearbeiderfag trinn 1 ble revidert og gjennomført for minoritetsspråklige med ansettelsesforhold i helse og omsorg i Gjøvik kommune og som var uten relevant utdanning.

Et trinn 2 ble utarbeidet og gjennomført for tidligere deltakere på trinn 1, som parallelt hadde påbegynt utdanning til helsefagarbeider.

Begge kurs innehar ulike tema rettet mot det å være i arbeid i helse- og omsorgssektoren. Helsefaglige begrep og kulturforståelse i det å arbeide i helse og omsorg i Norge står sentralt.

Det ble oppfordret til at kursdeltakere på begge kurs skulle ha kontaktperson i sin avdeling. For disse ble det gjennomført et 3 timers kurs om samarbeid med og veiledning til kollegaer med minoritetsbakgrunn.

Underveis i kursene hadde kursleder dialog med deltakernes kontaktpersoner og avdelingsledere. Dette for å knytte kursene sammen med kursdeltakernes hverdag på sin arbeidsplass.

Materiell

Utviklet Kompetansemodell for ansatte med minoritetsbakgrunn.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Gjennom kursene og i fokusgruppeintervjuer er det framkommet kunnskap om hvordan minoritetsspråklige kan oppleve å arbeide i helse og omsorg, samt ulik kulturell forståelse av sentrale områder for arbeid i helse og omsorg. Dette har bidratt til økt innsikt i betydningen av og behovet for egen opplæring for ansatte med minoritetsbakgrunn og hva denne opplæringen bør innebære. Kursenes innhold og metode har blitt bygget opp og revidert med bakgrunn i dette og det er utarbeidet en egen kompetansemodell for ansatte med minoritetsbakgrunn.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Våre erfaringer er at det for kvalitet i tjenesten er svært viktig at minoritetsspråklige har en egen opplæring for arbeid i helse og omsorg i Norge.

For målgruppen er det av betydning med kontinuitet, tydelige rammer og forutsigbarhet.

Et eget kurs kan være det løftet som skal til for at personer i denne målgruppen utdanner seg til helsefagarbeider. 

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Kompetansemodellen for ansatte med minoritetsbakgrunn kan benyttes helt eller delvis av hvilken som helst kommune. Det er forespurt og meldt interesse for å implementere modellen i Gjøvikregionens fem kommuner. 

Resultater

Flere av deltakerne på kursene er i etterkant av kursene i utdanning til helsefagarbeider. To har nå tatt fagbrev som helsefagarbeider.