Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: doctors in a hospital

Samhandling gir økt kvalitet

Publisert 07. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikle samhandlingsmodeller som involverer brukere, ansatte og studenter, med vekt på å øke kvaliteten på tjenestene

Prosjektleder: Siri Brynhildsen, Høgskolen i Østfold
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2012
Ferdig: 2012

Hensikten med prosjektet er å videreutvikle praksismodeller som bidrar til samarbeidslæring, og dermed økt kvalitet. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunehelsetjenesten og høgskolen. Prosjektet har fokus på å styrke praksisundervisningen og tjenesteutøvelsen.

Målet er:

 • å fremme studentenes læring i praksis gjennom bruk av refleksjonsnotater og arbeid med disse i gruppe under veiledning av studentansvarlig og lærer
 • at studentene gis erfaring i konkrete samarbeidssituasjoner, og får økt kunnskap om andre profesjoner
 • å få kunnskap om hvordan pasientene opplever studenters deltakelse i
  omsorgsutøvelsen i hjemmetjenesten
 • å få innsikt i vernepleiernes kunnskap og funksjonsområder, med sikte på å styrke tjenestetilbudet
   

Tiltak

 • Intervjue brukere om deres opplevelse av studenters deltakelse i omsorgsutøvelsen
 • Gruppepraksis
 • Praksis for 3. års sykepleierstudenter og 2. års vernepleierstudenter i åpen omsorg. Tre studenter fra hver studieretning i hver virksomhet. En sykepleier- og en vernepleierstudent på hver sone
 • Praksis for 2 års vernepleierstudenter i sykehjem
 • Tverrprofesjonell uke
 • Refleksjon i tverrprofesjonell gruppe med studenter, en representant fra praksisstedet og lærer
 • Fokusgruppeintervju med vernepleierstudenter
 • Fagdag – 22.mars 2012
   

Bakgrunn for prosjektet

Samhandling foregår mellom ulike nivåer i helsetjenesten og mellom ulike aktører innad i virksomheter og mellom høgskole og praksisfelt. Kvalitet kan defineres som ”Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov” (Norsk Standard 1994).


I dette prosjektet avgrenses samhandling til samarbeid mellom brukere og studenter, brukere og ansatte, student og praksisfelt og mellom ulike profesjoner.


Den kommende Samhandlingsreformen (Helse og omsorgsdepartementet (2009), vil stille nye krav til samhandlingskompetanse og brukerperspektivet vil få en sentral plass gjennom en endret pasientrolle. Det vil bli behov for økt kompetanse i kommunehelsetjenesten. 

 

Problemstillinger:

 1. Hvordan opplever pasientene studenters deltakelse i omsorgsutøvelsen i hjemmetjenesten?
 2. Kan gruppepraksis og strukturert bruk av refleksjonsnotater fremme studentenes læring og samhandlingskompetanse?
 3. Hvordan benyttes vernepleiernes faglige kompetanse i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen?