Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Utvikle praksisarenaen for sykepleierstudenter i hjemmetjenesten

Publisert 28. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Gjøre forskning om sykepleiestudentenes opplevelse av praksis på sykehjem kjent blant praksisveilederne i hjemmetjenesten.

Prosjektleder: Venke Friis
Heidi Aarmo Lund
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2012
Ferdig: 2012

Vi har i dette prosjektet brukt resultatene til forskningen til Mari Wolff Skaalvik, førsteamanuensis/postdoc ved Universitetet i Tromsø. Hun har i sin forskning hatt fokus på læringsmiljø, læring av personsentrerte tilnærminger til personer med demenssykdom og rapporten som en potensiell læringssituasjon.

Dette er alle relevante tema også innen hjemmesykepleien. Ved å formidle kunnskap om Skaalviks forskning blant praksisveilederne, ønsker vi å bevisstgjøre veilederne om hvilke faktorer som er av betydning for å etablere et godt læringsmiljø. Med basis i forskningen ønsker vi å lage strategier for å videreutvikle sykepleierstudentenes praksis i hjemmesykepleien.

Tiltak og gjennomføring

  • Gjorde forskningsresultatene kjent blant sykepleierne i hjemmetjenesten ved å planlegge og arrangere seminar med Mari Wolff Skaalvik som foreleser
  • Under seminaret ble det vekslet mellom presentasjoner og arbeid på arbeidsstasjoner og i grupper
  • Diskusjon og refleksjon over hvordan egen arbeidsplass fungerer som læringsarena
  • Diskuterte om hvilke grep som kan gjøres i hjemmetjenesten for å tilrettelegge for en bedre praksis
  • Deltagerne på seminaret ble utfordret til å ta kunnskapene i bruk på i sine enheter
  • En halv dags oppfølging av seminaret ble arrangert i mars der tjenestestedene ble etterspurt hvilke tiltak som var satt i verk

 

Resultater

Det første heldagsseminaret ble avholdt 27. oktober 2011, med 30 sykepleiere fra hjemmetjenesten i Tromsø kommune. 28. mars 2012 holdt vi en halv oppfølgingsdag med de samme deltakere, totalt 20 sykepleiere.

Oppsummeringen etter begge dagene viser mange positive tiltak, men hele gruppa er enig om at det fortsatt er et stort potensiale for forbedring. Veiledningsprosesser vil alltid kunne utvikles og forbedres. Gruppa tydeliggjør også at praksisfeltet praktiserer noe ulike rammebetingelser for studentveiledning. Flere og andre tiltak vil bli jobbet videre med i samhandling med UIT, sykepleierutdanningen.

Sykepleiergruppa i hjemmetjenesten i Tromsø kommune utrykte sterkt nytten av å kunne treffes, først og fremst for å fremme og styrke fagutvikling og -utveksling, både om den yrkeshverdagen de opplever, og den veiledning de skal gi både studenter og sine kollegaer.

I tillegg tenker vi at dette er en metode for å synliggjøre fagutvikling og -forskning på i tjenesten. Forskningsresultat kan presenteres, reflekteres, diskuteres og omsettes til handling i den praktiske sykepleien. I dialog med gruppen ser arrangørene av seminaret (fagkonsulentene Nordøya og Kvaløya, koordinator for praksis og UHT) at det vil være mulig å få gruppen selv til å melde behov og hva som kan danne grunnlag for tettere samarbeid. Et halvdagsseminar to ganger i året ville de uten tvil profitere stort på.

En annen gevinst av slike dager med sykepleiergruppen i hjemmetjenesten kan være å skape god grobunn for stabilisering og rekruttering av sykepleiere til tjenesten.

Samarbeidspartnere

Universitetet i Tromsø

Finansiering

Studentveiledningsmidler fra Universitetet i Tromsø

Spredning

Artikkel i Fagnytt i Nord