Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Ernæringsstrategi for tjenester til utviklingshemmede

Publisert 25. juli 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

God ernæringspraksis til personer med utviklingshemming. Å fremme helsegevinsten for personer med utviklingshemming handler om økt fokus på både sunt kosthold og fysisk aktivitet.

Prosjektleder: Elona Zakkariassen/Elna Ekman. Kontaktperson: Sønneve Teigen USHT sonneve.teigen@bergen.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hordaland
Status: Avsluttet
Periode: Høst 2014 - Februar 2017
Ferdig: 2017

Bakgrunn

Det har med årene blitt tydeligere at personer med utviklingshemming i større grad enn normalbefolkningen har utfordringer i forhold til ernæring. Spesielt er dette knyttet til overvekt, men også underernæring og et ensidig-, mangelfullt kosthold som kan gi helsemessige utfordringer for den enkelte. Ved å sette fokus på ernæring har vi erfart at det er behov for en faglig plan for alle tiltak knyttet til ernæring.

Mål og hensikt

Formålet med utarbeidelsen av en ernæringsstrategi er å sikre faglig tilnærming til kosthold hos personer med utviklingshemming, individuelt tilpasset diagnose, fysiske og psykiske utfordringer og tilpasset personens selvbestemmelse og integritet.

Målet er at tjenesteytere skal bidra til forebygging og iverksetting av tiltak i forhold til undervekt, overvekt og/eller feilernæring. Ernæringsstrategien skal være førende og gi retning for ernæringsarbeidet til målgruppen. Personer med utviklingshemming skal få muligheten til å ta bevisste valg innen ernæring utfra ervervet kunnskap og utfra egne forutsetninger. Personalet skal kunne veilede og motivere brukere til å ta sunne valg.

Tiltak og gjennomføring

Prosjektet har vært organisert slik at det har inkludert medarbeidere i tjenesten på en slik måte at de selv kan være hovedaktører i implementeringen av ernæringsstrategi.

  • Utformet en plan for ernæringsbehandling i tjenesten
  • Utnevnt ernæringskontakter i tjenesten
  • Skolering innen ernæring av ernæringskontakter
  • Ernæringskontakter lærer opp ansatte og brukere
  • Godkjenning av Ernæringsstrategien i kvalitetsutvalget i Etat for tjenester til utviklingshemmede desember 2016
  • Trykking og Distribuering av strategien til alle 85 tjenestesteder/bofellesskap i Bergen og ledelsen i Lindås kommune.
  • Implementere strategien i tjenesten startet januar 2017

Samarbeidspartnere

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Etat for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune, USHT Hordaland og Lindås kommune.

Annet

Utformingen av Ernæringsstrategien belyste et ønske og behov for et enkelt screeningsverktøy. Et pilotprosjekt pågår i 2017 for å utarbeide og prøve ut et eget screeningsskjema i ernæring.