Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 509858214

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming

Publisert 04. mai 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Øke kompetansen innen ernæring og fysisk aktivitet, samt forebygge bruk av tvang og makt.

Prosjektleder: Tone Krüger Tone.Kruger@vestvagoy.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Avsluttet
Periode: 2015 - 2016
Ferdig: 2016

Bakgrunn

Hos personer med utviklingshemning er både overvekt, feilernæring og underernæring et problem. Flere bor i egne boliger, men har ikke tilstrekkelig kunnskap eller forståelse i forhold til eget kosthold. Det er også  behov for kompetanseheving blant ansatte og pårørende innenfor området.

Mål og hensikt

Målet med prosjektet er å styrke fag- og tjenesteutvikling innenfor ernæring og fysisk aktivitet hos alle ansatte som har ansvar for personer med utviklingshemming

Tiltak og gjennomføring

Gjennom å følge Kunnskapssentrets modell for kvalitetsforbedring; forberedelse, planleggelse, utføre, evalueres/følge opp tiltak- blir forbedringstiltak utprøvd og tilrettelagt for ny praksis:

 • Kurs i ernæring for ansatte og pårørende
 • Kokkekurs for ansatt i barnebolig
 • Kokkekurs for brukere og ansatte i omsorgsbolig
 • «Tirsdagsklubben»; en aktivitetsklubb for brukere
 • Turløype «5 på Leknes»

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Ansatte har fått styrket sin faglige kompetanse og fått økt kunnskap om ernæring og aktivitet gjennom kurs med ernæringsfysiolog. Ansatte har også bidratt aktivt, deltatt og involvert seg i det meste av arbeidet sammen med brukerne. Prosjektet har hvilt på sterk brukermedvirkning. Sammen med involvering fra ansatte, har resultatet bidratt til positiv endring og forbedring innen endring av kosthold og fysisk aktivitet hos brukerne. 

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

 • Kurs i ernæring for ansatte og pårørende ga inspirasjon og kunnskap.
 • Kokkekursene med brukerne ble en suksess der brukerne følte mestring og glede. Ansatte så dette som en nyttig læringssituasjon både for dem og brukerne. Det ble en arena med kunnskapsutveksling, positivt læringsmiljø, brukermedvirkning og sosialt felleskap.
 • Aktivitet som inspirerer og motiverer. Både formelle og uformelle aktivitetstilbud; som Tirsdagskubben og «5 på Leknes» ga alle brukerne mulighet til å delta. «Tirdagsklubben» som formell arena med planlagte aktiviteter, og «5 på Leknes» et «turtilbud» man kan bruke uten å måtte planlegge tid eller sted. 

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

 • Oppskriftsboken, som brukes i boligene, er spredd til alle USHT gjennom innlegg på USHT-samlingen høsten 2017. Boken er også sendt ut til kommunene i Nordland.
 • Prosjektet har vært omtalt i lokalavisen og temaet har vært problematisert i Dagbladet
 • Holdt foredrag på NSKE Konferanse 2017 om prosjektet «Mat og Aktivitet».
 • Poster i Dublin på NCNP-National Conferance for Nurse Practitioners

Resultater

Samarbeidspartnere

 • Fagutviklingsavdelingen i kommunen
 • Fem kommunale avdelinger for personer med utviklingshemming
 • Brukerrepresentant og pårørende
 • Arbeidstakerrepresentant
 • Elvegården aktivitetssenter
 • Frisklivssentralen