Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Kompetanseheving for å redusere underernæring på sykehjem

Publisert 27. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Utarbeide en modell for opplæring av personell i sykehjem for å øke livskvalitet for den aktuelle pasientgruppen.

Prosjektleder: Shanthinidevi Shanmuganathan
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2012
Ferdig: 2012

Hovedmålet med prosjektet er å gi riktig ernæringsbehandling ved å utarbeide en modell for opplæring av personell i sykehjem for å øke livskvalitet for den aktuelle pasientgruppen. Modellen skal være forankret i kunnskapsbasert praksis. Prosjektet skal føre til en generell kompetanseheving slik at man får en økt forståelse innen ernæring, samt når man skal iverksette tiltak og hvilke tiltak, samt forankring hos ledelsen.

Finansiering

  • Tilskudd: 500 000 kr fra Helsedirektoratet

Samarbeidspartnere

  • Styringsrådet som består av: Klinisk ernæringsfysiolog, sykehjemsoverlege, høgskolelektor, folkehelsekoordinator, kjøkkensjef, representanter fra ledere i institusjon og hjemmebasert omsorg, USH og prosjektleder
  • Arbeidsgruppen er sammensatt av sykepleiere med videreutdanning i Kunnskapsbasert praksis
  • Høgskolen i Molde
  • Senter for omsorgsforskning Midt-Norge.

Bakgrunn for prosjektet

Det ble utviklet en prosedyre i 2006 for kontroll av ernæringsstatus for pasienter i sykehjem. Prosedyren ble utarbeidet i tråd med gjeldende retningslinjer og anbefalinger av 2 sykepleiere ved en somatisk avdeling. Fagprosedyren ga et adekvat bilde av ernæringsstatus, men har de siste 2-3 årene blitt stadig mindre brukt på grunn av at den blir beskrevet som komplisert og tidkrevende. I tillegg mangler den til en viss grad også nødvendig kompetanse og faglig forankring etter at nye nasjonale retningslinjer har tilkommet. Helsedirektoratet har lagt føringer for at Utviklingssentrene skal arbeide kunnskapsbasert. Ved å bruke den kompetansen disse sykepleierne ved Rokilde har ervervet, og i samarbeid med ernæringsfysiolog ved helseforetaket, samt med prosjektveiledning fra Senter for omsorgsforskning kan utvikle en modell for opplæring som kan få praktisk utbredelse.

Hensikt og mål

Hensikten med prosjektet er å gi riktig ernæringsbehandling ved å utarbeide en modell for opplæring av personell i sykehjem for å øke livskvalitet for den aktuelle pasientgruppen. Modellen skal være forankret i kunnskapsbasert praksis. Prosjektet skal føre til en generell kompetanseheving slik at man får en økt forståelse innen ernæring, samt når man skal iverksette tiltak og hvilke tiltak, samt forankring hos ledelsen.

Delmål:

  • Forebygging av ernæringssvikt av pasienter i sykehjem
  • Økt livskvalitet og overlevelse for pasienter i sykehjem
  • At personalet kan identifisere behov for å iverksette tiltak

Tiltak

  • ”Undervisningspakke”
  • Opplysningsfilm.

Spredning

Starter med dette innen eget sykehjem deretter andre sykehjem i kommunen, hjemmesykepleien er allerede med i styringsrådet. Det er ment at dette prosjektet er overførbart til personell ved hjemmesykepleien.

Rokilde USH driver sammen med Ålesund UHT et faglig nettverk for pleie- og omsorgstjenesten i kommunene i Møre og Romsdal, og har et utstrakt nettverkssamarbeid på tvers av kommunegrensen. I dette samarbeidet inngår også alle høgskolene i fylket, senter for omsorgsforskning Midt-Norge og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. USHT i Møre og Romsdal arbeider kontinuerlig med kompetansespredning via nettverksmøter, erfaringskonferanser og nettverksblogg: www.ogbedreskalvibli.com