Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Apples

Måltidsrytme og måltidsmiljø i sykehjem: Kartlegging fra fire sykehjem i Oslo

Publisert 10. august 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Et samarbeidsprosjekt mellom Sykepleierutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus og Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

Prosjektansvarlig:

SFF/USHT Oslo hadde prosjektleder i prosjektet.
Likeverdig part med HiOA, som også hadde en prosjektleder/lærer med i prosjektet

Ansvarlig: SYE og HiOA

Finansieringskilde: Samarbeidsmidler fra HiOA som årlig gis til prosjekter mellom høgskolen og praksisfeltet der hensikten både er å fremme samarbeid mellom partene og legge til rette for felles forskning og utviklingsarbeid.

Prosjektleder: Evy Szász Nergård: Evyszsz.nergard@sye.oslo.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Oslo
Status: Pågående
Periode: Høst 2016-høst 2017
Ferdig: Eldre

Hovedhensikten med studien har vært å få økt innsikt i beboernes spisesituasjon på sykehjem. Problemstillingene/forskningsspørsmålene har vært:

  • Er det en hensiktsmessig fordeling av måltider gjennom døgnet
  • Hva kjennetegner måltidsmiljøet

1. års sykepleiestudenter ved HiOA har gjort undersøkelsene.  

Bakgrunn

Det er tidligere gjennomført flere studier som svarer på spørsmål om hvor mange av de som bor på sykehjem som er underernært eller som står i risiko for å utvikle underernæring. Vi vet at det er mange faktorer som er viktige for et godt matinntak, blant annet en god måltidsrytme og et godt spisemiljø. Disse temaene er undersøkt i mindre grad og vi ønsket derfor å kartlegge dette i de fire sykehjemmene.

Mål

Målet med prosjektet var å kartlegge om sykehjemmene har en hensiktsmessig fordeling av måltider gjennom døgnet og hva som kjennetegner måltid og hvordan måltidsmiljøet er under måltidene. 

Metode / tiltak

Måltidsrytme og måltidsmiljø ble undersøkt ved hjelp av spørreskjema (tverrsnittsundersøkelse).

Skjema A kartla den enkelte beboer; hvor han/hun vanligvis spiste, når han/hun inntok sitt første og siste ordinære måltid, andel av lunsj som ble spist på registreringsdagen samt hvor mye hjelp han/hun trengte i spisesituasjonen. Ved hjelp av skjema B ble studentene bedt om å registrere sine observasjoner fra felles spiserom på den avdelingen de hadde praksis; tidspunkt for servering av måltider, hvor mange beboere som satt ved samme bord i felles spiserom ved måltidene og antall ansatte tilgjengelig (studenter ikke inkludert) i fellesrommet. I tillegg ble respondentene bedt om å si seg mer eller mindre enige i 19 utsagn (med svarkategorier fra 1-5 der 1 er helt uenig og 5 helt enig) om det fysiske og sosiale måltidsmiljøet.

Studien ble gjennomført i slutten av januar 2017. Datainnsamlingen skjedde via Nettskjema og ble foretatt av studenter i sitt første år av bachelorstudiet i sykepleie på den avdelingen de hadde sine praksisstudier.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Dette prosjektet har først og fremst generert kunnskap som kan brukes som grunnlag for utvikling og forbedring av måltidstilbud og måltidsmiljø i sykehjem.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Vi har hatt gode erfaringer med å la sykepleiestudenter gjøre observasjoner og registrering av data.

Andre som vil gjøre noe tilsvarende anbefales å legge inn i planen hvordan resultatene skal følges opp med det enkelte sykehjemmet, helst i løpet av den perioden studentene fortsatt er der, slik at man kan få en refleksjon med avdeling, studenter og prosjektledere om hva resultatene sier og få opp ideer til hva man evt. kan gjøre for å forbedre der det er nødvendig.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen, eventuelt andre Utviklingssentre?

Kunnskap frembragt fra prosjektet spres ved at sammendrag og rapport legges ut på utviklingssenter.no 

Resultater

Prosjektrapport er publisert i Skriftserien (Skriftserien publiserer avhandlinger, temahefter, småskrifter og rapporter som er skrevet ved Høgskolen i Oslo og Akershus)

Samarbeidspartnere

Høgskolen i Oslo og Akershus