Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

“Mat som medisin”

Publisert 12. juni 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Individuell ernæringsplan og legemiddelgjennomgang hos eldre med hjemmesykepleie. Fører tiltakene til bedring av ernæringsstatus, økt selvstendighet i dagliglivet og bedre helserelatert livskvalitet?

Prosjektansvarlig:


USHT Buskerud

Prosjektleder: Mari Fiske, sykehjemsoverlege, Eikertun sykehjem. mari.fiske@ovre-eiker.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: Inkludering av pasienter til prosjektet starter januar 2017. Forventes å gå over 2 år
Ferdig: 2019

Bakgrunn

I den vestlige verden er sykdom den viktigste årsak til underernæring, og eldre er spesielt utsatt. Det oftest en kombinasjon av flere faktorer som sammen bidrar til ernæringssvikt i denne gruppen. Reduksjonen av inntaket kan være forårsaket av nedsatt appetitt, tygge- og/eller svelgeproblemer eller emosjonelle og sosiale vansker. Legemiddelbehandling kan bidra til dårlig ernæringsstatus. Redusert appetitt, kvalme, smaksendringer og munntørrhet, er kjente bivirkninger av legemiddelbehandling. Vurdering av legemiddelbruk vil derfor være viktig hos pasienter med ernæringsvansker. Det er forventet en kraftig vekst i gruppen eldre, og helse- og omsorgstjenesten vil stå overfor store utfordringer de kommende år. De uheldige konsekvensene av underernæring, for den enkelte og for samfunnet, tilsier at forebygging, tidlig diagnostikk og behandling av underernæring hos eldre, bør ha høy prioritet.

Mål

Med utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene for forebygging og behandling av underernæring og Helsedirektoratets «Veileder om legemiddelgjennomganger», ønsker vi å måle den samlede effekten av tiltakene: 
• Fører tiltakene til måloppnåelse med hensyn til vekt; enten stabilisering av vekt eller vektøkning?
• Fører tiltakene til høyere primær-ADL- skår? (pADL= aktiviteter som er nødvendig å utføre hver dag for å kunne klare seg, slik som å spise, gå på toalettet, forflytte seg mellom stol og seng)
• Fører tiltakene til bedret helserelatert livskvalitet?
• Medfører tiltakene redusert behov for innleggelse i sykehus og sykehjem?
I prosjektet vektlegges samarbeid mellom pasient, pårørende, ansatte i hjemmetjenesten, fastlege og prosjektansvarlig lege.

Mål for prosjektet:
• At deltagerne oppnår bedre helserelatert livskvalitet, blir mer selvstendige i dagliglivets gjøremål, og lengst mulig skal fungere i eget hjem.
• Utvikle en modell for samarbeid slik at ernæringsarbeidet kan videreføres etter at prosjektet avsluttes.

Tiltak og gjennomføring

Prosjektet er en videreføring av vårt arbeid for å styrke kompetansen omkring ernæring i hjemmetjenesten. Prosjektleder har utformet prosjektbeskrivelsen under veiledning fra institutt for Helse og samfunn. Modellen er prøvd ut på tre pasienter våren 2016. Prosjektet er lagt frem for REK sør-øst, og er vurdert til å være et kvalitetsforbedringsprosjekt. Prosjektet er nå til vurdering hos Personvernombudet. Vi har søkt og fått støtte fra Fylkesmannen i Buskerud i form av tilskudd til innovasjon.

Prosjektet forventes å kunne gå over 2 år, med oppstart i januar 2017.

Samarbeidspartnere

• Tjeneste for hjemmeboende i Øvre Eiker kommune
• Ernæringsutvalget for sykehjem og tjeneste for hjemmeboende i Øvre Eiker kommune.
• Fastleger
• Universitetet i Oslo, Institutt for Helse og samfunn

Produkt

Vi har laget og tatt i bruk en informasjonsbrosjyre til pasienter og pårørende. Resultatene/ erfaringene fra prosjektet planlegges publisert i «Utposten», blad for allmenn- og samfunnsmedisin, «Sykepleien», og evt. «Tidsskrift for Den norske legeforening». Resultater/ erfaringer fra prosjektet planlegges brukt i undervisning/ foredrag.
Tildelingen av kommunalt innovasjonstilskudd krever årlig rapport og sluttrapport til Fylkesmannen. Prosjektrapport skal også sendes Senter for omsorgsforskning.