Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Beef Carbonnade with a Mustard Crouton and Green Beans

Rutiner for å forebygge underernæring hos hjemmeboende

Publisert 15. august 2014 | Oppdatert 10. mars 2020

Fokus på hjelp til innkjøp, matlaging og måltider.

Prosjektleder: Nanfrid Aasmoe
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Telemark
Status: Avsluttet
Periode: 2010 - 2013
Ferdig: 2013

Finansiering

Egne budsjettmidler

Samarbeidspartnere

Bakgrunn for prosjektet

Studier viser at kanskje så mange som 46% av hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie, er underernærte eller i fare for å bli det.  Dette prosjektet omfatter den hjemmeboende og enslige pasient som er i en ernæringsmessig risikosituasjon. I hovedsak består målgruppen av eldre pasienter. Flere har en etablert eller begynnende hukommelsessvikt. 

Brukere med rus, psykiatri eller psykisk utviklingshemming som primærdiagnose er ikke i målgruppen for denne piloten men vil fanges opp i et annet planlagt prosjekt.

Viktige fokusområder:

  1. Hovedfokus på rutinene når en pasient har behov for hjelp til innkjøp, matlaging og til måltidene. En enslig hjemmeboende er da avhengig av helsepersonell for å kunne opprettholde god ernæring. Situasjonen kompliseres ytterligere dersom pasienten av ulike årsaker ikke kan gi utrykk for sine behov. Dersom våre rutiner svikter eller ikke er etablert - kan pasientens ernæringsstatus forverres selv om matlysten ikke er svekket. Det blir spesielt viktig å tenke løsninger og etablere holdninger som gjør det mulig å endre på rutiner selv om de viser seg å være mer tidkrevende i øyeblikket.
  2. Vårt andre fokusområde vil være økt kunnskap om ernæring blant våre ansatte. Alle primærkontakter i hjemmetjenesten skal få opplæring som tar utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene.

     

Hensikt og mål

Hensikten med prosjektet er å forebygge underernæring som skyldes for lite kunnskap og for dårlige rutiner i hjemmetjenestene
Mål: Etablere felles ernæringspraksis i hele kommunen, som sikrer at målgruppens grunnleggende behov ivaretas på en faglig forsvarlig måte. Rutiner er utarbeidet i tråd med ”Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring”
 

Tiltak

Trinn 1
• Identifisere hvilke rutiner som må på plass for å sikre en god ernæringspraksis i pilotavdelingen.
• kartlegging av ernæringsstatus hos 15 brukere som er eller kan bli underernærte
• identifisere og gjennomføre tiltak basert på kunnskap om ernæring og tilpasset hjelp til den enkelte bruker
• Kompetanseheving for personalet på området ernæring gjennomføres parallelt.
• Utarbeide rutiner for god ernæringspraksis som beskrives i kommunens kvalitetssystem


Trinn 2
• Kompetanseheving av primærkontakter i alle
hjemmetjenestene i kommunen
• Implementering av rutiner som pilotavdelingen
har utarbeidet
• Dette gjøres gjennom internopplæring. Pilotavdelingen får en sentral rolle i forhold til videreformidling i implementeringsfasen
 

Gjennomføring og resultater

Prosjektet gjennomføres som en pilot i hjemmetjenesten Vest hvor det etableres en prosjektgruppe. Oppstartsmøte sammen med veileder. Arbeidet gjennomføres i regelmessige prosjektmøter/samlinger hvor oppgavene fordeles blant deltagerne i gruppen. Det arbeides individuelt mellom møtene. Oppfølgingsmøter med veileder ved hver milepæl. Parallelt gjennomføres kurs/opplæring om ernæring hos øvrige ansatte i virksomheten, i tillegg til ulike strategier for å motivere. Prosjektet rapporterer til prosjektleder for UHT og til ledergruppen for hjemmetjenestene.
 

Spredning

Resultatet av Pilotprosjektet presenteres i virksomhetsledermøtet, på kommunens internett og intranettsider, kommunens fagnettverk og på Geriatrikonferansen i Langesund 7 og 8 april 2011.