Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

God ernæringspraksis – strategisk ernæringsarbeid i Lørenskog kommune og etablering av interkommunalt nettverksarbeid for forbedringsarbeid og kompetansebygging

Publisert 25. mars 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Interkommunalt ernæringsnettverk skal bidra til å sikre god ernæringspraksis i kommunene gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, kompetansebygging og erfaringsutveksling.

Prosjektansvarlig:

USHT Akershus

Kontakt: ushtakershus@lorenskog.kommune.no

Finansieringskilde: Kompetanse- og innovasjonstilskudd fra Fylkesmannen

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: 2017-2018
Ferdig: 2018

Bakgrunn 

Sykdomsrelatert underernæring er en stor menneskelig, medisinsk og økonomisk utfordring for helsetjenesten. På nasjonalt nivå er underernæring en vanlig tilstand blant pasienter i sykehus, beboere i sykehjem og hjemmeboende som mottar hjemmetjenester. Underernæring er assosiert med økt sykelighet, lengre sykehusopphold og høyere dødelighet.

En stor utfordring i dag er mangelfull ernæringskunnskap blant helsepersonell og ansatte i helse- og omsorgssektoren, og mangel på tilgjengelighet av ernæringsfysiologer. En investering i mer ernæringskompetanse enn i dag, i både kommuner og sykehus, vil være kostnadsbesparende, gi bedre livskvalitet og redusert sykelighet for pasientene, samt færre liggedøgn i institusjon.

Mål

Overordnet mål for arbeidet:

 • Alle som møter helse- og omsorgstjenesten skal få vurdert ernæringsstatus som en nødvendig del av et klinisk undersøkelses- og behandlingstilbud.
 • Personer i ernæringsmessig risiko skal ha en ernæringsplan med dokumentasjon om ernæringsstatus, behov, matinntak og måltettede tiltak.

Mål for Lørenskog kommune, Helse- og omsorgssektoren:

 • Det er laget en felles prosedyre for risikovurdering og oppfølging av ernæringstilstand for hele helse, omsorg og mestring
 • Det er etablert en hensiktsmessig ressursgruppestruktur for kontinuerlig forbedring og kompetansebygging for å sikre god ernæringspraksis

Mål for USHT’s arbeid i øvrige Akershuskommuner:

 • Det er etablert et interkommunalt ernæringsnettverk som bidrar til å sikre god ernæringspraksis i kommunene gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, kompetansebygging og erfaringsutveksling

Metode / tiltak

Prosjektet var todelt; tiltak internt i Lørenskog kommune samt etablere et ernæringsnettverk som ledd i USHT’s oppdrag ut i øvrige kommuner i Akershus.

 • USHT har fulgt det nasjonale læringsnettverket til pasientsikkerhetsprogrammet for tiltakspakken «Forebygging av underernæring»
 • USHT har initiert samarbeid med ernæringsmiljøet på Akershus Universitetssykehus for å vurdere samarbeid i ernæringsarbeidet
 • USHT bidrar med å utvikle innhold om ernæring på «Kompetansebroen»

Tiltak i Lørenskog kommune:

 • Helse, omsorg og mestring i Lørenskog kommune har laget felles rutine for risikokartlegging og oppfølging av ernæringsstatus
 • Det er etablert en ressursgruppe med deltakere fra hele kommunens virksomheter som møtes hver 14. dag. Gruppa arbeider på systemnivå med kartleggingsverktøy, dokumentasjon og bruk av tavlemøter/elektronisk tavle, men også med kvalitetsforbedring, kompetanse i avdelingene og diverse ernæringstiltak – blant annet i psykisk helse og rus.  
 • E-læringskurset er fortsatt til utprøving, og vil evalueres i slutten av 2019

Tiltak i Akershuskommunene:

 • Vi har etablert et interkommunalt ernæringsnettverk med tydelig mandat og ansvarsforhold med samlinger to ganger per halvår
 • Arbeidsgruppe fra regionene i fylket, tannhelsetjenesten, Ahus og USHT
 • To kommuner i fylket har deltatt i læringsnettverkets tiltakspakke «Forebygging av underernæring». Trolig fortsetter begge gruppene med å holde kontakt ut fra samlinger i ernæringsnettverket

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Bruk av e-læring har gitt ny kunnskap som har virket motiverende for personalet. Å delta i læringsnettverket og dele erfaringer mellom kommuner har også bidratt til dette. Virksomhetene har satt i gang flere tiltak utover rutiner rundt risikokartlegging, videre kartlegging, gi ernæring med bakgrunn i ernæringsplan, og sikre overganger. Dette handler om å redusere sukkermengde, motivere pasienter som bor hjemme til å handle sunt, matsvinn i institusjon og til holdningsendring rundt ernæring hos personalet. Det har også resultert i ønske fra pasientene som resulterte i søknad om midler til å lage matkurs for pasienter i psykisk helse/rus.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Kombinasjon av ernæringskunnskap, erfaringsdeling og ansvar i egen ressursgruppe har gitt mye motivasjon.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

Nettverkssamarbeid med andre kommuner muliggjør erfaringsutveksling og gjensidig kompetansebygging. Dette bidrar til kontinuerlig forbedringsarbeid for å oppnå god ernæringspraksis.

Resultater

Det er økende fokus på god ernæringspraksis i egen kommune og den andre kommunen som deltok i læringsnettverket - blant annet med bakgrunn i de fire tiltakene i pasientsikkerhetsprogrammet. Dette gir seg også utslag i arbeid med dokumentasjon for å bidra til lik praksis – noe som igjen bidrar til trygge overganger.

Det er også stor interesse for å delta i ernæringsnettverket – og i arbeidsgruppen.

E-læring revideres i slutten av 2019.

Samarbeidspartnere

Ernæringsnettverkets arbeidsgruppe med deltakere fra regionene i Akershus, tannhelsetjenesten og Ahus.