Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Dokumentasjon av helsehjelp

Publisert 31. august 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Et kompetanse- og kvalitetsforbedringsprogram for kommunene i Troms.

Prosjektansvarlig:

USHT Troms

Finansieringskilde: Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Troms gjennom Kompetanseløftet 2014 - 2017

Prosjektleder: Lisbeth Remlo: lisbeth.remlo@tromso.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: 2015 - 2017
Ferdig: 2017

En økt kompetanse om dokumentasjon av helsehjelp forutsettes å kunne bidra til økt kvalitet på tjenesten både for pasienter, og derigjennom kunne bidra til rekruttering og stabilisering av kvalifisert helsepersonell.

Parallelt vil det også være behov for å se på områder der journalsystemet i seg selv er til hinder for at helsepersonell kan ivareta sin dokumentasjonsplikt på en forsvarlig måte uten at det krever utstrakt spesialkompetanse.

Bakgrunn

Utfordringen knyttet til dokumentasjon av helsehjelp er sammensatt og i den praktiske hverdagen har det vist seg vanskelig å skille hva som skyldes en grunnleggende kompleksitet i fagfeltet (helsehjelp/ helsetjenester), dårlig/lite funksjonell teknologi, lav kompetanse på tilhørende fagfelt, utdaterte rutiner og en tradisjon for å fokusere på direkte pasientarbeid i stedet for papir-/ data-arbeide. I samtale med ansatte oppgis alle disse forholdene som bakenforliggende grunner.

Hovedfokus i dette prosjektet vil være kompetanse og hva vi kan gjøre for å øke kunnskapen innen tilhørende fagfelt hos ansatte for på den måten å bidra til en økt kvalitet på dokumentasjon av helsehjelp. Prosjektet «Dokumentasjon helsehjelp» (2012 – 2013) viste at det også er nødvendig med kompetanse i både oppsett og bruk av de pasientjournalsystemene kommunen har.

Det er også avdekket behov for bedre struktur og beslutningsstøtte i systemene for å lette ansattes arbeidssituasjon, og dermed redusere behovet «spesialkompetanse» for å kunne dokumentere i hverdagen. For å gå i dybden på den utfordringen trenges en klarere problembeskrivelse som skiller menneskelig faktorer fra programfaktorer.  

Mål og hensikt

Prosjektets hovedmål er at dokumentasjon av helsehjelp knyttet til omsorgstjenester i de deltagende kommuner skal følge lover og regler både i forhold til struktur, utførelse og faglig innhold.

  • Alle ansatte som yter selvstendig helsehjelp skal ha tilstrekkelig kunnskap om dokumentasjon generelt, og bruk av kommunens journalsystem, til å kunne ivareta sitt dokumentasjonsansvar. Kompetansehevingen skal skje i forhold til de ulike ansattes grunnkompetanse og tjenestefunksjon. 
  • Læringsnettverk skal brukes som metode for å heve kompetansen iblant ansatte i den enkelte kommune, samt for å stimulere til samarbeid og videre kvalitetsutvikling etter prosjektslutt.
  • Gjennom prosjektet skal kompetanseprogrammet videreutvikles slik at det kan danne grunnlag for nasjonal spredning.
  • Prosjektet skal vurdere muligheten for å utvikle et modulbasert studie inne feltet som eventuelt også kan gi studiepoeng.  

Tiltak og gjennomføring

Prosjektet gjennomføres ved at det etableres læringsnettverk regionsvis i fylket. Hovedfokus for arbeidet vil være ernæring og medikamenthåndtering. Troms fylke er delt inn i fire regioner, og prosjektets gjennomføres trinnvis i perioden 2015 - 2017.

Gjennom prosjektet vil det bli gitt opplæring i grunnleggende dokumentasjon (juss, fag og etikk) til alle aktuelle grupper av helsepersonell i de deltagende kommunene.

Samarbeidspartnere

Tromsø kommune, KS, Pasient- og brukerombudet Troms, Løkta, Nordavind Utvikling, Regionrådene i Troms, Nord Troms Studiesenter.