Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Far Vel – den siste tiden

Publisert 07. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Fokus på kritisk refleksjon og tverrprofesjonelt samarbeid i omsorg ved livets slutt. Tiltakene i prosjektet var refleksjonsgrupper på 4 sykehjem i Østfold med fokus på omsorg ved livets slutt og tverrprofesjonelle seminarer.

Prosjektleder: Elisabeth Østensvik, FoU-leder
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: 2009-2010
Ferdig: 2010

Finansiering

Samarbeidsmidler fra Høgskolen i Østfold, Avd. helse- og sosialfag.

Samarbeidspartnere

Høgskolen i Østfold, Avd. helse- og sosialfag, Kruseløkka sykehjem (Sarpsborg), Halden sykehjem (Halden), Borge sykehjem (Fredrikstad) og Glemmen sykehjem USH (Fredrikstad).

Bakgrunn for prosjektet

Erfaringer fra prosjektet med Implementering av Liverpool Care Pathway (LCP – prosjektet) viste behov for kritisk refleksjon for ansatte som daglig står i møte med døende og deres pårørende. I tillegg viste prosjektet behov for mer samarbeid med sykehjemslegene. Vurdering om pasienten er døende krever at legen og pleiepersonalet endrer fokus; fra aktiv behandling til fokus på lindring. Å sette diagnosen at pasienten er døende krever en tverrprofesjonell vurdering (Ellershaw og Ward 2003).

Hensikt og mål

Prosjektet skal bidra til at - pasienter og pårørende opplever å bli møtt av helsepersonell som i større grad er i stand til å ivareta deres behov for pleie- og omsorg ved avslutningen av livet, hvilket bidrar til økt trygghet og riktig behandling og omsorg. - sykehjemsansatte får mulighet til kritisk refleksjon og økt kompetanse i den hensikt å ivareta pasient og pårørende i livets sluttfase - høgskoleansatte får økt kompetanse og inspirasjon for sitt arbeid i høgskolen med temaer relatert til alvorlig syke og døende -studenter ved Avdeling for Helse- og sosialfag, når de gjennomfører sine praksisstudier i sykehjem, får opplæring og veiledning i sykepleie til døende på en kompetent og reflektert måte.

Tiltak

• Refleksjonsgrupper ved 4 sykehjem i Østfold • Tverrprofesjonelle seminarer

Gjennomføring og resultater

Tre refleksjonsgrupper ved 4 sykehjem i Østfold gjennomført. 21 deltakere møtes i 1 ½ time hver 3. uke i 10 uker. Refleksjonsgruppene har hatt hovedfokus på omsorg ved livets slutt og bruk av Liverpool Care Pathway (LCP). Veileder: Høgskolelektor Ragnhild U. Velund. To tverrprofesjonelle seminarer er gjennomført. Et seminar gjennomført november 2009. Tema: Nasjonal veileder for beslutninger om livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende og uro i livets siste fase. Ca 60 deltakere fra hele Østfold. Seminar våren 2010 ble gjennomført i mai 2010 med ca 250 deltakere. Seminaret ble gjennomført i samarbeid med prosjektet ”Grenseregional omsorgsfilosofi”. Logg fra deltakerne i refleksjonsgruppene er datamateriale for evaluering av prosjektet. Fokusgruppeintervju med deltakerne i refleksjonsgruppene er gjennomført i mai 2010. Noen sitater: ”Deltagelse i refleksjonsgruppa har bidratt til at jeg er mer trygg i møte med pårørende.” ”Gruppa har bidratt til faglig utvikling – sette ord på hva som var bra. Lært av hva andre har gjort.” ”Jeg synes det er letter å være direkte nå”.

Spredning

Informasjon om prosjektet er spredd gjennom presentasjoner i ulike fora, nyhetsbrev og hjemmeside. Det arbeides for tiden med en forskningsartikkel om prosjektet.