Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Masked Girl

”Jeg ser det og husker - jeg gjør det og forstår”

Publisert 27. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Bruk av drama og bildeteater i etisk refleksjon på sykehjem.

Prosjektleder: Kristin Sørensen, sykepleier og dramafaglig ansvarlig
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2011
Ferdig: 2011

Metodene drama og bildeteater viser seg å være nyttige i etisk refleksjon, fordi bildeteateret visualiserer problemstillingene og gjør det enklere å finne løsningsalternativer, mens drama skaper tillit og åpenhet i gruppen.

Finansiering

KS-prosjektet Samarbeid om Etisk kompetanseheving

Samarbeidspartnere

 • Høgskolen i Nesna, sykepleieutdanningen
 • Prost i Nord-Helgeland prosti
 • Ansatte på sykehjem i kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna

Bakgrunn for prosjektet

Mange sykehjemsansatte har ytret ønske om fagutvikling innen etikk. Høsten 2008 ble det arrangert fagdager i etikk i samarbeid med sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Nesna og Helgelandssykehuset avd. Sandnessjøen. Målgruppene var sykepleiere og hjelpepleiere i sykehuset og faggrupper ved sykehjemmene.

Sterk opplevelse
Fagdagene var lagt opp med foredrag i etikk, fortellinger fra praksis og synliggjøring av hverdagslige hendelser gjennom drama. Det ble en sterk opplevelse å visualisere og jobbe fysisk med egenopplevde situasjoner. Erfaringene og tilbakemeldingene fra disse fagdagene var gode, og Utviklingssenteret har nå gjennomført et eget prosjekt for å utprøve drama som metode for refleksjon i etiske problemstillinger i pleiehverdagen.

I 2010 deltok Utviklingssenteret med sine fire sykehjem i KS-prosjektet Samarbeid om Etisk kompetanseheving, et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgssektoren, Helsedirektoratet, arbeidstakerorganisasjonene innen helse og omsorg og KS.

Hensikt og mål

Hovedmålet for KS-prosjektet Samarbeid om Etisk kompetanseheving er å «bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen i helse-, sosial- og omsorgstjenestene og gjennomfører systematisk etisk refleksjon i tjenestene».

Prosjektgruppen hadde i tillegg fire delmål for å utdype og videreføre denne målsetningen:

 1. Etisk refleksjon videreføres på alle sykehjemmene etter prosjektslutt.
 2. Prosjektet videreformidles til resten av fylket og landet.
 3. Prosjektet skal ha et forskningsfokus.
 4. Sykepleierstudenter blir kjent med metodikken i utdanningen.

Tiltak

Utarbeide en rapport som kan inspirere andre til å prøve ut drama og bildeteater i etikkarbeidet

Gjennomføring og resultater

 • Prosjektgruppen og deltakere fra sykehjemmene fikk teoretisk og praktisk opplæring på felles fagdag.
 • Etablerte drama- og refleksjonsgrupper på det enkelte sykehjem
 • Prøvde ut drama som metode for å synliggjøre etiske problemstillinger, reflektere og ta handlingsvalg
 • Arrangerte felles fagdag i etikk
 • Gjennomførte kartlegginger
 • Arrangerte gruppesamlinger med gjennomføring av drama og refleksjon
 • Gjennomførte fokusgruppeintervju
 • Arrangerte fagdag for deltakere 28. april 2011 med oppsummering av prosjektet

Vi har fått styrket den etisk kompetanse i våre sykehjem og har systematisk refleksjon etter prosjektslutt. Det foreligger et materiale for videre bruk i ev. forskning. Sykepleiestudenter ved Høgskolen i Nesna skal få en innføring i metoden

Spredning

Prosjektet videreføres på de aktuelle sykehjem med årlig etikkdag med drama og bildeteater

Presentasjon av prosjektet

 • I vårt eget nyhetsbrev Nordlandsstikka
 • På Høstkonferansen 19.oktober 2011