Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Pink flower candle on striped mat.

Kartlegging og samhandling om tros- og livssyn

Publisert 05. april 2016 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikle kartleggingsverktøy og øke kompetansen til ressurspersoner og personalet i eksistensielle samtaler.

Prosjektleder: Hege Berntzen hbz@lorenskog.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: September 2014 - mai 2015
Ferdig: 2015

Bakgrunn

Alle har rett til religionsfrihet. Denne grunnleggende rettigheten omfatter også de som på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne trenger bistand og tilrettelegging for å utøve sin tro eller livssyn etter eget valg. Muligheten til å ha eksistensielle samtaler vil være av stor betydning for pasientene.

Mål og hensikt

Vi ønsker å implementere veiledningsheftet "Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn" utgitt av Samhandlingsrådet for tros- og livssynssamfunn i samarbeid med Helsedirektoratet i 2013. Dette innebærer blant annet tiltak for å sikre at ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å gjøre den nødvendige kartleggingen av vesentlige sider ved pasientens tros- eller livssyn, verdisyn og ønsket deltakelse i høytider og ritualer.

Tiltak og gjennomføring

Gode rutiner og nødvendig kompetanse som bidrar til at pasientene får dekket sine eksistensielle behov ved at vi:

  • Ressursgruppemøter (en time hver 14. dag); deltakerne tar deretter temaene opp i egen avdeling som etisk refleksjon
  • Utarbeide kartleggingsverktøy med bakgrunn i det eksisterende Utarbeide opplæringstiltak for personalet
  • Utvide egne etikk-kort til også å omfatte tro og livssyn
  • Gjennomføre opplæringstiltak for alt personale
  • Etablere samarbeid med andre tros- og livssynssamfunn
  • Kvalitetssikre liste over tros- og livssynssamfunn og legge den tilgjengelig for alt personale
  • Gjennomgå prosedyren for pårørendesamtaler og primærsykepleie, og revidere disse

Gjennomføre journalgransking for å finne tall på antall gjennomførte pasient- og pårørendesamtaler og journalnotater som viser livssyn og eksistensielle behov

Samarbeidspartnere

Prosjektet er i utgangspunktet internt på Lørenskog sykehjem, men både kommunens andre sykehjem, hjemmetjenester og boligene for funksjonshemmede har ønsket å delta aktivt. Vi samarbeider blant annet med spesialprest Tor Ivar Torgauten i Borg bispedømme, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Olga Tvedt i Kirkens bymisjon og lektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling Kjeller.