Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Kartleggingsstudie: Innføring av Kap. 4A i pasientrettighetsloven

Publisert 05. november 2014 | Oppdatert 10. mars 2020

Kvalitetssikring av innføring av lovregulert tvangsbruk, kap 4A i pasientrettighetsloven overfor brukere med demens i sykehjem og bofellesskap.

Prosjektleder: Ingelin Testad
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Rogaland
Status: Avsluttet
Periode: 2009-2011
Ferdig: 2011

Vi har omsider fått det etterlengtede lovverket som skal regulere bruk av tvang overfor personer uten samtykkekompetanse og dette er i særlig grad relevant overfor personer med demens i sykehjem. Hva er resultatet? Virker det? Har pasientene bedre rettsvern? Får de bedre behandling? Gjennom denne studien ønsker vi å få litt mer kunnskaper om dette og mere til.

forbindelse med innføring av lovparagraf kap. 4A ble det igangsatt en kartleggingsstudie som skulle følge utviklingen i virksomhetene. Dette for å systematisere og kvalitetssikre det arbeidet som ble gjort bl.a med å drive en ressursgruppe, spre informasjon, og holde fagdager og seminarer før og etter loven ble innført.

Finansiering

Helsedirektoratet, Stavanger Kommune, Stavanger Universitetssjukehus, Senter for eldremedisin

Samarbeidspartnere

Virksomheter i Stavanger og nærliggende kommuner

Bakgrunn for prosjektet

Et nytt kapittel i pasientrettighetsloven trådte i kraft den 1. januar 2009 (Lov om pasientrettigheter). Kapittel 4 A skal sikre nødvendig helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen. Bestemmelsene gjelder somatisk (fysisk) helsehjelp til personer med demens, utviklingshemning og fysiske og psykiske forstyrrelser. Undersøkelse og behandling av psykisk lidelse uten eget samtykke kan bare skje etter psykisk helsevernloven. Pasienter med psykiske lidelser kan imidlertid få somatisk helsehjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4 A.

Enkelte pasienter er ikke i stand til å vurdere sin egen situasjon, og motsetter seg helsehjelp uten å forstå rekkevidden av det. Det kan føre til at det oppstår vesentlig helseskade.

Bestemmelsene i kapittel 4 A skal også forebygge og begrense bruk av tvang. Det kommer til uttrykk gjennom strenge vilkår for å yte helsehjelp til en pasient som motsetter seg hjelpen, og gjennom særskilte saksbehandlings- og overprøvingsregler. Den klare hovedregelen er at tillitsskapende tiltak skal forsøkes før det gis helsehjelp med tvang.

I denne forbindelse har helsedirektoratet utarbeidet ulike opplæringsprogram, bl.a studiehefter og e-læring. I Stavanger Kommune, har en valgt å etablere en ressursgruppe, i samarbeide med Undervisningssykehjemmet (USH), som skal få opplæring og veiledning knyttet til innføring av kap 4A, slik at denne foregår slik loven krever.

Hensikt og mål

Hensikten med prosjektet er todelt;

1) å følge forløpet med innføringen av kap 4A i pasientrettighetsloven 01.01.09., ved å kartlegge all bruk av rettighetsbegrensinger og tvang i sykehjem og bofellesskap over to år (tre kartlegginger). I tillegg til kartlegging av tvangsbruk vil vi også kartlegge psykiatriske symptomer, problematferd og bruk av psykofarmaka.

2) å undersøke om innføring av ny lov i kombinasjon med veiledning og undervisning vil bidra til mer målrettet og individbasert behandling, redusert bruk av tvang,problematferd og bruk av psykofarmaka

Hovedmålsetningen er at kartlegging av innføring av ny lov og målrettet undervisning og veiledning av personal i denne forbindelse vil gi bedre, målrettet behandling av pasientene i form av:

1.Redusert bruk av tvang

2.Redusert problematferd

3.Redusert bruk av psykofarmaka

Tiltak

Kartlegging i virksomheter, undervisning og veieldning i gruppen av ressurspersoner.

Gjennomføring

Kartlegging avsluttes 2.semester 2011, analyse arbeid og publisering 2011-2012.

Spredning

Resultater fra prosjektene vil bli publisert i norske og internasjonale fagtidsskrift og i rapporter som publiseres gjennom Forlaget Aldring og helse. Vider vil funn og erfaringer bli presentert på nasjonale møter og internasjonale fagkongresser.