Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

”Kort og godt” – refleksjonskort

Publisert 07. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

100 refleksjonskort knyttet til kap. 4A i pasientrettighetsloven.Teksten er formulert som åpne spørsmål, problemstillinger og beskrivelse av aktuelle situasjoner.

Prosjektleder: Maria Svennberg, spesialsykepleier Demensteamet
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: 2009
Ferdig: 2009

Utvikling av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven. De 100 kortene inneholder spørsmål knyttet til Pasientrettighetsloven kapittel 4A, og ordnet etter stikkordene

  • Sentrale begreper
  • Tillitskapende arbeid
  • Situasjon
  • Tvang
  • Samtykkekompetanse.

ash;rsmål, problemstillinger og beskrivelse av aktuelle situasjoner.

 

Kortene kan kjøpes hos Forlaget Aldring og Helse

Finansiering

Helsedirektoratet

Samarbeidspartnere

KS ”Samarbeid om etisk kompetanseheving” USH Østfold, Glemmen sykehjem

Bakgrunn for prosjektet

Et nytt kapittel i pasientrettighetsloven trådte i kraft 1. januar 2009. Helsedirektoratet utlyste derfor våren 2009 et tilskudd til undervisningssykehjemmene i alle fylker til kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapittel 4A - helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Glemmen sykehjem - undervisningssykehjemmet i Østfold søkte høsten 2009 om midler med bakgrunn i ønsket om å utvikle et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort. Fokus på kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapittel 4A.

Hensikt og mål

Formål: En adgang til å bruke tvang i utøvelse av helsehjelp innebærer etiske utfordringer og dilemmaer. Formålet med prosjektet er at helsepersonell skal få økt kompetanse og kunnskap om kapittel 4A i pasientrettighetsloven. Prosjektet ønsker med enkle midler å sette i gang etisk refleksjon blant ansatte vedrørende temaene tvang, samtykkekompetanse og tillitskapende tiltak. Målgrupper: Helsepersonell i sykehjem, der en stor gruppe av pasientene til enhver tid berøres av pasientrettighetsloven kapittel 4A oppholder seg.

Tiltak

• Utarbeiding av refleksjonskort • Utprøving av refleksjonskort • Utarbeide brukerveileder for refleksjonskort • Utarbeide brosjyre for bruk av refleksjonskort • Utarbeide boks/beholder til refleksjonskort • Vurdere layout og utseende på refleksjonskort, brukerveileder, brosjyre og boks.

Gjennomføring og resultater

Det har blitt utarbeidet 100 refleksjonskort med både brukerveileder og brosjyre til. Pr dags dato er brukerveilederen, brosjyren og boksen til trykking. Vi har derfor ikke fått begynt spredning av undervisningsopplegget ennå bortsett fra gitt informasjon om selve prosjektet i ulike samlinger. 20 av refleksjonskortene har derimot vært til utprøving ved 3 avdelinger på Glemmen sykehjem. Evalueringen av utprøvingen viser blant annet at refleksjonskortene ble tatt godt imot på alle de tre avdelingene hvor de ble prøvd ut. De fleste ansatte var positive til å lære å få økt kunnskap om pasientrettighetsloven kapittel 4A. Flere ansatte opplevde det også godt å få et faglig forum på avdelingen hvor det var rom for å diskutere etiske problemstillinger. Ved siden av refleksjonskortenes temaer og emner bidro kortene også til økt refleksjon omkring andre temaer i avdelingen. Helhetlig sett ble flere ansatte mer bevisste på viktigheten og nytten av refleksjon. De fikk kjennskap og kunnskap til kapittel 4A, og noen fikk også lyst til å lære mer om lovverket.

Spredning

Når hele undervisningsopplegget om bruk av refleksjonskort er klart, skal det implementeres internt på Glemmen sykehjem, USH. Dette gjøres gjennom avdelingsledermøter, personalmøter, fagdager osv. Glemmen sykehjem, USH har en rekke samarbeidspartnere og målgrupper som vi tenker vi kan spre informasjon om refleksjonskortene gjennom. Vi tenker en spredning gjennom ulike konferanser og samlinger som postmøter, temadager, kontaktmøter og informasjonsmøter. Vi tenker også å bruke kommunikasjonskanaler som fylkesmann, seksjon for medisinsk etikk, nyhetsbrev, høyskolen i Østfold, hovedundervisningssykehjemmet og internettsiden til Glemmen sykehjem.