Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Physician writing prescription

Mangelfull dokumentasjon av helsehjelp i kommunene

Publisert 31. mars 2016 | Oppdatert 10. mars 2020

Et forprosjekt der hovedfokuset har vært på journalsystemet som premiss for kvaliteten på dokumentasjon av helsehjelp.

Prosjektleder: Lisbeth Remlo Abelsen (USH Troms) lisbeth.remlo.abelsen@tromso.kommune.no Wenche Poppe (InnoMed) wenche@norinnova.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: Mai - oktober 2015
Ferdig: 2015

Bakgrunn

Utfordringen knyttet til dokumentasjon av helsehjelp er sammensatt og i den praktiske hverdagen har det vist seg vanskelig å skille hva som skyldes en grunnleggende kompleksitet i fagfeltet (helsehjelp/ helsetjenester), dårlig/lite funksjonell teknologi, lav kompetanse på tilhørende fagfelt, utdaterte rutiner og en tradisjon for å fokusere på direkte pasientarbeid i stedet for dokumentasjon

Hensikt og mål

Hensikten med prosjektet var å utforske hva det er i teknologien som benyttes i omsorgssektoren som hindrer god dokumentasjon av helsehjelp.

Tiltak og gjennomføring

Forprosjektet har fulgt ulike typer helsepersonell i 10 kommuner i Troms og avdekke områder der forhold ved selve journalsystemet (IKT-støtten) vanskeliggjør oppgaven med å levere helsehjelp og dokumentere i henhold til krav som er gitt. I tillegg er det gjort intervjuer, og funnene er kontrollert opp mot ytterligere fire kommuner som benytter andre journalsystemer.

Resultat

Prosjektet har avdekket store behov for forbedringer på flere områder knyttet til dokumentasjon av helsehjelp i elektronisk pasientjournal. Behovene knyttes delvis til organisasjonsinterne forhold som ledelse, rolle- og ansvarsforhold, teknisk infrastruktur, opplæring, holdninger og kultur. Hovedfunnene er imidlertid knyttet til manglende samsvar mellom dagens Elektroniske Pasientjournalsystemer (EPJ) og det behov omsorgstjenesten har for et effektivt og velfungerende verktøy i arbeidshverdagen. Konsekvensen av dette er at de ansatte opplever vanskeligheter i forhold til å oppfylle sin juridiske dokumentasjonsplikt, noe som i verste fall kan føre til at kvaliteten og sikkerheten knyttet til pasientbehandlingen settes i fare.

Samarbeidspartnere

InnoMed, Helsedirektoratet, PA Consulting Group, Løkta (Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse og omsorgstjenesten i Midt-Troms) og 10 kommuner i Troms.

Relevant informasjon

Prosjektet samarbeidet tett med prosjekt Dokumentasjon av helsehjelp - et kompetanse- og kvalitetsforbedringsprogram for kommunene i Troms. Dette prosjektet pågår fortsatt.