Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Woman in dining room with laptop smiling

Sykepleiedokumentasjon - opplæring av helsepersonell

Publisert 26. april 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Øke kompetanse og forståelse for hva sykepleiedokumentasjon innebærer

Prosjektleder: Hilde Merete Johansson
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Avsluttet
Periode: Høst 2012 - høst 2014
Ferdig: 2014

Besøk på sykehjem i Nordland avdekket manglende rutiner for planlagt sykepleie og tiltak. Etter oppfordring ble et prosjekt om sykepleiedokumentasjon satt i gang for å se nærmere på hva som gjør at dokumentasjonsrutinene er mangelfulle.

Hensikt og mål

 • Økt kompetanse og forståelse for hva sykepleiedokumentasjon er.
 • Gode dokumentasjonsrutiner som er i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Tiltak og gjennomføring


Spørreundersøkelse blant sykepleiere:

Resultatene dannet bakgrunn for utarbeiding og fokus i opplæringa.

Opplæring i dokumentasjonsrutiner for sykepleiere:

Introduksjonskurs på tre timer:

 • Hvorfor dokumentere?
 • Pleieplan, et verktøy med mange muligheter
 • Gruppearbeid med case - lage forslag til pleieplan etter mal i elektronisk pasientjournal
 • Framlegg av gruppearbeid på storskjerm i plenum

Ukentlig intern undervisning:

 • Videre arbeid med case
 • Iplos-registrering knyttet til utarbeidelse av tiltaks- og pleieplan
 • Opprette tiltaks- og pleieplan og videre oppfølging
 • Oppfølging av ernæringsstatus
 • Bruk av smertekartleggingsskjema
 • Rutiner for vurdering av samtykkekompetanse


Opplæring i dokumentasjonsrutiner - hjelpepleiere/helsefagarbeidere/assistenter

Ukentlig intern undervisning:

 • Prøver og undersøkelser
 • Ulike typer registreringer, herunder ernæringsjournal
 • Rapportskriving i tiltaks- og pleieplan

Resultat

 • Økt fokus og innblikk i hva sykepeleiedokumentasjon innebærer.
 • Økt kompetanse til å forbedre dokumentasjonsrutinene.
 • Utarbeidelse av rutinerer og prosedyrer på mange områder.

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen i Nordland, HiNe, UiN, Senter for omsorgsforskning nord, Alstahaug sykehjem og Helgelandssykehuset.