Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Nurse Standing Outside A Hospital

Systematisk arbeid med refleksjon og klinisk læringsmiljø

Publisert 14. desember 2012 | Oppdatert 10. mars 2020

Regelmessige refleksjonsgrupper for ansatte og studenter ved to langtidsavdelinger.

Prosjektleder: Trine Lise Hoff
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Telemark
Status: Avsluttet
Periode: Fase 1: 2007 – 2008
Fase 2: 2010 – 2011
Ferdig: 2011

Finansiering

Samarbeidsmidler fra Høgskolen i Telemark. Midler er benyttet til å frikjøpe personal for deltagelse i refleksjonsgrupper, innkjøp av litteratur, gjennomføring av undervisning knyttet til refleksjon som metode og engasjement av veileder Karin Berntsen i fase 2.

Samarbeidspartnere

  • Høgskolen i Telemark, avdeling for helse- og sosialfag
  • USH Telemark

Bakgrunn for prosjektet

Det aktuelle læringsmiljøprosjektet ses på som et nyttig virkemiddel i forhold til å oppfylle intensjonen i Omsorgsmeldingen om å gjøre den enkelte helsearbeider i stand til å mestre dagens og fremtidens omsorgsutfordringer. Dybdeintervjuundersøkelse av pasienter ved sykehjemmet gjennomført av førstelektor Mette Karoliussen i 2007 ga verdifull informasjon om hvordan tjenestene som ytes oppfattes. Mange av funnene i denne undersøkelsen var egnet for refleksjon. Rapport (Karin Berntsen, 2006) fra læringsmiljøprosjekt gjennomført ved St. Hansåsen sykehjem viste et utviklingspotensiale i forhold til det å benytte nye og ulike former for undervisnings- og læringsaktiviteter. Trening og veiledning innen refleksjon og kritisk tenkning blir vurdert som et nyttig bidrag til et innovativt læringsmiljø.

Hensikt og mål

Sykehjemmet ønsker å fremme refleksjon som redskap i møte med pasienter og pårørende og som bidrag til å utvikle det kliniske læringsmiljø i sykehjem for studenter og ansatte. Dette for å: • Videreutvikle kvalitetssystemer for det kliniske læringsmiljøet i sykehjemsavdelinger. • Øke læringsutbytte for studenter og ansatte i sykehjemsavdelinger. • Øke det faglig engasjement blant studenter og ansatte for arbeid innen eldreomsorgen. • Øke rekruttering av fagutdannede ved sykehjemmet.

Tiltak

Fase 1: Hele 2008 var aktiv prosjektperiode. To langtidsavdelinger var delaktige i prosjektet. Det ble avviklet separate refleksjonssamlinger, 1 time hver fjortende dag. Gruppene var ikke statiske men hadde veileder, prosjektleder og avdelingsleder som faste deltagere. Kjøreregler og fysiske rammer var forutbestemt. Tema ble bestemt av enten studenter, personal, avdelingsleder eller av disse i fellesskap. Prosjektperioden ble avsluttet med fokusgruppeintervju. Evalueringen av prosjektet førte til at sykehjemmet søkte og fikk videreført ubenyttede samarbeidsmidler for å kunne jobbe videre med refleksjonsprosjektet. Fase 2: Startet i mai 2010 etter mal fra fase 1. En av avdelingene fra fase 1 fortsetter med refleksjonsgruppe annenhver uke. Gruppen ledes av prosjektleder Trine Lise A. Hoff og avdelingsleder Mari K. H. Pisani. Sistnevnte har veiledningskompetanse. I tillegg er det etablert en refleksjonsgruppe bestående av alle avdelingslederne og virksomhetsleder ved sykehjemmet. Førstelektor Karin Berntsen veileder denne gruppen. Gruppen er dannet for å bringe ut og implementere refleksjon som metode på alle sykehjemmets avdelinger

Spredning

• Prosjektleder og prosjektmedarbeider har hatt innlegg på Regional Nettverksamling for Undervisningssykehjem Sør; Læringsmiljø i sykehjem – refleksjonsprosjekt. 22. – 23. oktober 2009. • Prosjektmedarbeider har hatt innlegg på Personalseminar HiT - 2009; Kvalitetsutvikling – sykepleierstudenters kliniske læringsmiljø. • Prosjektmedarbeider har hatt innlegg på NOKUT – konferansen 2009; Kvalitetsutvikling – sykepleierstudenters kliniske læringsmiljø. • Prosjektleder presenterte prosjektet på fagdag 22. september 2010. • Prosjektleder skal presentere prosjektet på fagkongressen ”Aldring fordrer kompetanse” 7. – 8. april 2011.