Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Senior man reading book

Helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk

Publisert 11. august 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikle modell for helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk blant eldre i aldersgruppen 80 år

Prosjektleder: Bodil Klungerbo (Infosenteret for seniorer, Trondheim kommune)
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Sør-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2014
Ferdig: 2014

Gjennom prosjektet vil vi få mer kunnskap om eldres ønsker og tanker om hvordan de kan opprettholde egne ressurser i hverdagen. Forventet resultat er mer målrettet intervensjon i et folkehelseperspektiv.

Målet med prosjektet er å:

  • Beskrive og kvalitetssikre Infosenteret for seniorer i Trondheim kommune sin modell for helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk blant hjemmeboende eldre i aldersgruppen 80 år
  • Videreutvikle kunnskap og metodikk som ivaretar folkehelseperspektivet, og støtter den eldre til mestring gjennom ressursfokus - Kartlegge målgruppen hjemmeboende eldre 80 år
  • Utvikle og kvalitetssikre samtaleguide for oppsøkende forebyggende hjemmebesøk

Gjennom prosjektet vil vi få mer kunnskap om eldres ønsker og tanker om hvordan de kan opprettholde egne ressurser i hverdagen. Forventet resultat er mer målrettet intervensjon i et folkehelseperspektiv.

Målet med prosjektet er å:

  • Beskrive og kvalitetssikre Infosenteret for seniorer i Trondheim kommune sin modell for helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk blant hjemmeboende eldre i aldersgruppen 80 år
  • Videreutvikle kunnskap og metodikk som ivaretar folkehelseperspektivet, og støtter den eldre til mestring gjennom ressursfokus
  • Kartlegge målgruppen hjemmeboende eldre 80 år
  • Utvikle og kvalitetssikre samtaleguide for oppsøkende forebyggende hjemmebesøk

Tiltak

  • Ved hjelp av samtalegrupper skal det samles inn dokumentasjon som danner grunnlag for beskrivelse av modellen
  • Kvantitativ gjennomgang av spørreskjema for de som er født i 1930 og 1931 ved bruk av statistisk dataanalyse i SPSS
  • Utvikle samtaleguide til oppsøkende hjemmebesøk. Den skal utprøves i samarbeidskommuner i regionen, for så å evalueres.

Gjennomføring

Det gjennomføres målrettet prosjektstyring hvor det blir satt opp milepæler og aktivitetsansvarskart for arbeidsoppgaver. Det er etablert prosjektgruppe og referansegruppe med brukerrepresentanter. Søbstad USH vil veilede prosjektet og bidra til kvalitetssikring av gjennomføringen, samt bidra til spredning.

Bakgrunn

Infosenteret for seniorer i Trondheim kommune er et informasjons- og rådgivningssenter for seniorer, og har som mål å støtte seniorer til ”å leve et selvstendig liv så lenge som mulig”. En av oppgavene er å foreta oppsøkende hjemmebesøk til alle 80-åringer som ikke har kommunale tjenester, for å informere, oppmuntre og motivere til et fortsatt aktivt og deltakende liv. I tillegg tilbys ulike former for undervisning og kursvirksomhet til byens seniorer. Infosenter for seniorer i Trondheim kommune, har drevet med oppsøkende helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk til 75 åringer i 8 år, siden oppstarten i 2004. Fra 2008 ble det besluttet at tilbudet skulle gis til alle 80 åringer, fordi 75 åringer blir friskere, sprekere og i større grad greier seg selv. I Trondheim kommune blir 75 åringer invitert til deltakelse på miniseminar i grupper, hvor tema er helse og aldring. Her benyttes blant annet forskningsbasert informasjon om helse og aldring, som utgangspunkt for gruppedialog mellom deltakere. Samhandlingsreformen (St.meld.nr.47, 2008-2009) setter fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunene. For å kunne møte utfordringene som kommer på grunn av et øket antall eldre, framheves nødvendigheten av å satse på forebygging framfor reparasjon og her er deltakelse og fysisk aktivitet et sentralt tema. Videre har Hagenutvalget i følge NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg pekt på viktigheten av å satse på nytenking og aktiv aldring.

Infosenteret for seniorer i Trondheim, har vektlagt brukermedvirkning og ressurstilnærming i møtene med seniorene og har brukt motiverende samtale som metode. Det er bred tverrfaglig kompetanse i teamet, hvor det er ansatt sykepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom. Teamet har erfaringskompetanse og ulike videreutdanninger innen eldreomsorg og helsefremmende og forbyggende arbeid. Gjennom ressursorientering i et tverrfaglig miljø, er det lagt vekt på å finne ressurser fremfor begrensninger hos den enkelte senior. Det er i dialog, gjennom refleksjon og i en dialektisk prosess at kunnskapsbasert praksis utvikles. Infosenteret for seniorer har siden oppstart hentet inspirasjon, kunnskap og erfaringer fra Danmark og det er etablert kontakt med SUFO, som er landsforeningen for ansatte i ”Sundhedsfremmende forebyggende hjemmbesøg” i Danmark. Teamet ved Infosenteret har utviklet besøkene videre ved hjelp av videofilming av hjemmebesøk, med påfølgende veiledning av Marte Meo terapeut.

Infosenteret for seniorer opplever stort påtrykk og interesse for oppstart av hjemmebesøk fra andre kommuner. De søker kunnskap og erfaring som grunnlag for å starte opp helsefremmende arbeid i egen kommune, her inngår oppsøkende hjemmebesøk. Infosenteret for seniorer har gjennomført registrering og kartlegging av hjemmebesøkene til 80 åringer ved hjelp av spørreskjema i samarbeid med Enhet for service og internkontroll i Trondheim kommune (ESIKT). På grunnlag av dette er det bygget opp en database med informasjon om målgruppen (anonymisert) som kan være nyttig for kommunen å kjenne til for planlegging av fremtidig eldreomsorg, og som kan ha nasjonal overføringsverdi.

Samarbeidspartnere

Infosenteret for seniorer Trondheim kommune v/ ergoterapitjenesten, Søbstad helsehus Utviklingssenteret for sykehjem Sør-Trøndelag, Malvik og Oppdal kommune.

Prosjektet finansieres av Helsedirektoratet.