Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Modell for forebyggende hjemmebesøk hos eldre

Publisert 12. februar 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Tydeliggjøre eksisterende kunnskap om temaet, og utvikle en modell for forebyggende hjemmebesøk.

Prosjektleder: Førsteamanuensis Kirsti Skovdahl, Høgskolen i Ålesund
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Avsluttet
Periode: 2012-2015
Ferdig: Eldre


Målet med prosjektet er å tydeliggjøre eksisterende kunnskap om temaet og å utvikle en modell for forebyggende hjemmebesøk. Modellen for oppsøkende hjemmebesøk hos eldre over 75 år i Ålesund kommune skal evalueres ut fra ulike perspektiv:

 • organisatorisk
 • de eldres erfaringer med hjemmebesøk
 • sykepleierne som har gjennomført besøkene

Metode

Litteraturgjennomgang av forebyggende hjemmebesøk, nasjonalt og internasjonalt. Semistrukturerte intervju av personer som har hatt hjemmebesøk i 2011/12, 2010 og 2009 (N=30), Innsamling av dokumenter fra virksomheten, beskrivelser fra sykepleierne med fokus på erfaringer, hva krever endring, hvor sees svakheter og hva fungerer godt? Intervju med sykepleiere og ledere av virksomheten (N=6).

Forskningsspørsmål:

 • Hvilken nytteverdi har forebyggende hjemmebesøk blant eldre?
 • Hva bør hjemmebesøket fokusere seg på?
 • Hvilke data bør samles inn i et forebyggende hjemmebesøk?
 • Hvem skal gjennomføret hjemmebesøket? (profesjon/kompetanse?)
 • Hvilken aldersgruppe er det hensiktsmessig å gi tilbudet til?
 • Hvilke organisatoriske forutsetninger er nødvendige for at modellen kan gjennomføres?

Bakgrunn

Forebygging er et viktig element i samhandlingsreformen (Stortingsmelding 47) som trådte i kraft 1. januar 2012. Med utgangspunkt i de framtidige helseutfordringene er det behov for å styrke forebyggende helsetjeneste i kommunen. Målsettingen vil være å benytte og videreutvikle dokumenterte tiltak som reduserer, og til dels motvirker, risiko for funksjonstap og som påverker individets egen mestring og reduserer risiko for sykdomsutvikling.

Forebyggende helsearbeid blant eldre er ikke lovpålagt i norske kommuner, og er derfor i liten grad vektlagt. Samhandlingsreformen kan bety en nytenkning der forebygging anses som viktig i alle faser i livet og der det antas at forebygging vil ha positive individ- og samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Formålet med forebyggende hjemmebesøk til eldre er å styrke den eldres mulighet for egen mestring og å bevare funksjonsnivået lengst mulig. Forebygging av sykdom, ulykker og isolasjon, styrking av det sosiale nettverket og informasjon om kommunens tilbud, er sentrale områder for forebyggende hjemmebesøk.

Finansiering

Helsedirektoratet, Ålesund kommune, v/avd. Aktivisering- og velferds tjenester og Høgskolen i Ålesund, Senter for omsorgsforskning

Prosjektmedarbeidere

 • Anne Karin Roald – geriatrisk sykepleier Ålesund kommune
 • Liv Aarseth Lied – geriatrisk sykepleier Ålesund kommune
 • Rigmor Einang Alnes – Senter for omsorgsforskning, Midt- Norge
 • Ida Skotheim – enhetsleder Ålesund kommune