Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: smiling sporty senior in snowy forest in sunshine stretching his arms in the air holding walking sticks

Videreutvikle modell for forebyggende helsearbeid til eldre

Publisert 13. februar 2018 | Oppdatert 21. april 2020

Videreutvikle og kvalitetssikre det helsefremmende tilbudet til seniorer i kommunene ved bruk av tjenestedesign.

Prosjektleder: Elin-Marie Slåtsveen Elin-Marie.Slatsveen@gjovik.kommune.no, prosjektleder Gjøvik og Stine Hellebergshaugen, prosjektleder Hamar: Stine.Hellebergshaugen@hamar.kommune.no
Tema: Annet
Fylke: Oppland og Hedmark
Status: Avsluttet
Periode: 2015 – 2016
Ferdig: 2016

Bakgrunn

Helsedirektoratet delte i 2011-2014 ut tilskuddsmidler til utviklingsprogram om forebyggende hjemmebesøk til eldre. Målet var å utvikle metodikk og øke kunnskapen om forebyggende arbeid innen eldreomsorgen med fokus på forebyggende hjemmebesøk. Gjøvik og Hamar kommune samarbeidet om prosjektet, og det ble utviklet en metode der alle som fyller 77 år får tilbud om gruppemøter. Metoden hadde også fokus på å fange opp personer i risikogrupper med tanke på å gi tilbud om individuelle, forebyggende hjemmebesøk og oppfølging.

Som en videreføring av prosjektet nevnt over, ble det helsefremmende tilbudet til seniorer i kommunene videreutviklet og kvalitetssikret i 2015 og 2016. Det var ønskelig å se på tilbudene med «nye» øyne ved hjelp av metoden tjenestedesign samt dokumentere kunnskapsgrunnlaget.

Mål og hensikt

 1. Kvalitetssikre og videreutvikle tilbud om forebyggende helsearbeid for seniorer ved hjelp av tjenestedesign.
 2. Systematisere og synliggjøre kunnskapsgrunnlaget for forebyggende tilbud, og se på organisering av forebyggende tilbud i kommunene.

Metode og gjennomføring

Vi fikk bistand fra en ekstern leverandør for å benytte metoden tjenestedesign (Del A). Følgende problemstillinger ble belyst:

 • Hvordan «trigge» motivasjonen til eldre for å få de til å tenke forebyggende og helsefremmende, og bidra til økt bevissthet på hva de selv kan gjøre for å legge til rette for en god alderdom?
 • Hvilke grep tenker eldre bør gjøres for at de kan få en god seniortilværelse?
 • Utforme et tilbud som kan bidra til å inspirere eldre til å ta bevisste valg med tanke på fremtiden for å kunne opprettholde og bevare god funksjonsevne og helse, mulighet til å bo hjemme lengst mulig og legge til rette for en god seniortilværelse/alderdom.

Videre ble det utført en systematisk gjennomgang av evalueringer og kunnskapsgrunnlaget for forebyggende hjemmebesøk (Del B) i fem utvalgte kommuner. Dette tiltaket ble gjort i samarbeid med Senter for omsorgsforskning øst, Høgskolen i Gjøvik (Nå NTNU i Gjøvik). Gjennomgangen tok utgangspunkt i tidligere gjennomførte brukerundersøkelser og intervjuer på området, og hadde fokus på kontekst og organisering av det forebyggende tilbudet i kommunen.

Resultater

Resultater fra Del A av prosjektet viste at:

 • Kommunens tilbud er lite kjent. Det var mange tilbud til seniorer i regi av kommunen, men det var mangelfull kommunikasjon og synliggjøring av tilbudene. Flere seniorer som deltok i prosjektet fortalte at det er vanskelig å finne tilbud som passet og at det ikke er lett å være ny hvis man først fant noe man ville delta på. De ulike innsiktene som kom frem gjennom prosjektet kan det leses mer om i vedlegget Brukerinnsikter.
 • Ansvaret for egen helse introduseres for sent. Seniorene oppfatter i stor grad kommunen som et sikkerhetsnett hvor de kan få hjelp den dagen de trenger det. Men siden kommunen også ønsker å jobbe forebyggende og nå ut med budskapet ansvar for egen helse, må man komme inn tidligere og på en bedre måte synliggjøre hva kommune kan bidra med. Mange seniorer opplever de forebyggende og helsefremmende tilbudene i kommunen som lite relevante, derfor må andre og flere tilbud på plass for å imøtekomme en bredere gruppe eldre. I vedlegget Ideer kan det leses mer om ideer til forbedringstiltak.
 • Mange opplever dørstokkmila som lang. Seniorene har i stor grad kunnskap om hva som skal til for å opprettholde god helse, men avstanden mellom hva man vet man burde gjøre og hva man faktisk gjør kan være stor. Tiltak kommunen kan gjøre for å jobbe med motivasjon hos de eldre er blant annet å identifisere barrierer - hva som stopper folk fra å komme i gang med en ny atferd. I vedlegget Oppsummeringsdokument kan det leses mer om hva som skal til for å jobbe med motivasjon og endring av adferd i en positiv retning.

Resultater fra del 2 av prosjektet viste at

 • Innholdet i, og gjennomføringen av selve hjemmebesøket er veldig likt i de ulike kommunene. Invitasjonen skjer ved personlig brev til alle innbyggere enten ved 77-år eller 80-år. Vanligvis er det et individuelt besøk i hjemmet. Temaene som det fokuserer på i hjemmebesøket eller gruppemøtene er sikkerhet i hjemmet, fysisk aktivitet, kosthold og sosial aktivitet. Se vedlegget Forebyggende hjemmebesøk.  

Samarbeidspartnere

 • Utviklingssenter for sykehjem i Oppland, Gjøvik kommune
 • Gjøvik kommune v/ Rådgivningstjenesten 65+
 • Hamar kommune v/ Friskliv Senior
 • Senter for omsorgsforskning Øst, Høgskolen i Gjøvik (Nå NTNU i Gjøvik)
 • Comte Bureau

Spredning

 • Workshop med tema motivasjon
 • Erfaringskonferanse Helsedirektoratet
 • Erfaringskonferanse Trondheim
 • Rapporter
 • Filmer

Finansiering

Tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet.