Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Ålesund kommune som et mer demensvennlig samfunn

Publisert 30. april 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Å være et mer demensvennlig samfunn handler om å utvikle kompetanse og raushet. I april 2016 undertegnet Ålesund kommune politisk og administrativt en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelse om å bli et demensvennlig samfunn og å etablere samarbeid om å starte opp ordningen med aktivitetsvenn. USHT har vært en samarbeidspart i arbeidet.

Prosjektansvarlig:

USHT Møre og Romsdal, samarbeidspartner

Kontaktperson USHT: Brit Steinnes Krøvel, Brit.krovel@alesund.kommune.no

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Pågående
Periode: 2016-2018
Ferdig: 2018

Bakgrunn

Demensplan 2020- Målet med Demensplan 2020 er å skape et samfunn som tar vare på og integrerer personer med demens i fellesskapet. For å imøtekomme målene i Demensplan 2020 har Ålesund kommune blant annet inngått avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om at Ålesund kommune skal bli en demensvennlig by og aktivt mobilisere frivillige til å bli Aktivitetsvenner for personer med demens.

Mål

Målet med Nasjonalforeningen for folkehelsens kampanje for et mer demensvennlig samfunn, er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra. Det vil gjøre det mulig for dem å utføre vanlige hverdagsaktiviteter, som for eksempel:

 • Å handle, bruke offentlig transport og kommunisere med offentlige myndigheter.
 • Delta i foreningsliv, være i fysisk aktivitet, bruke kulturaktiviteter som for eksempel bibliotek, kino og konserter.

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker at personell i offentlig og privat servicenæring, som for eksempel bibliotekarer, butikkmedarbeidere, kioskmedarbeidere, servitører, bussjåfører og medarbeidere på kommunens servicetorg, skal få opplæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens.

Samtidig ønsker Ålesund kommune å arbeide for at denne tenkemåten er integrert i kommunens planer og strategier. Det skal også være et verktøy for å kunne bedre kommunens tjenester til personer med demens og kognitiv svikt.

Metode / tiltak

Opplæring av personell i offentlig og privat servicenæring. Informasjonsarbeid for å spre kunnskap om demens og sette demens i fokus, både i kommunen og blant private. Rekruttere aktivitetsvenner for personer med demens. Innspill til kommunens plan og strategiarbeid. Samspill mellom ulike virksomheter i kommunen, med akademia, lag og organisasjoner for å bedre tilbud for pårørende til -og personer med – demens.

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Opplæringspakken er kunnskapsbasert.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

 • Det er viktig at dette arbeidet er forankret i ledelsen.
 • Opplæring av servicepersonell bør utføres av personer med kunnskap om geriatri da det ofte kommer mye spørsmål om demenssykdommen.
 • En krevende del av dette arbeidet er rekruttering og administrering av aktivitetsvenner. Dette arbeidet er også blant det viktigste. Frivillige er dyrebare og trenger å bli sett og ivaretatt for å bli en kontinuerlig ressurs en kan regne med.
 • Informasjon må komme i drypp i mange media, for å nå flest mulig mennesker. Dette er like mye en endring i folk flest som i servicenæringen. Dette er en øvelse i raushet.
 • Det er viktig å få være med og gi innspill til planarbeidet i kommunen, og ikke bare innen helse og omsorg. Universell utforming, kultur, folkehelse, frivilligmeldinger, er blant de hvor en kan tenke at demens og kognitiv svikt kan være tema for utvikling.
 • Tverrfaglige møter for å se på muligheter for både forbedring og innovasjon har vært nyttig og interessant. Skal utvikling skje må personer snakke sammen.
 • Samhandling er utfordrende – skal vi ha sømløse og fleksible tjenester er både samarbeid og tjenestedesign viktig. En må ta seg tid til å lytte til både brukere og pårørende, og se på tjenestetilbud med nye øyne.
 • Pårørende – viktig ressurs som må lyttes til.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen?

 • Aktiviteten er presentert på demenskonferanse der kommunene i Møre og Romsdal deltok (250 personer)
 • Presentert på ulike møter i Ålesund kommune

Resultater

 • Økt kunnskap og fokus på demens blant folk i servicenæring, kommunens virksomheter og folket generelt.
 • Aktive aktivitetsvenner og flere kurs i året.
 • Innspill til kommunens omsorgsplan, pasientforløp, driftsavtalene.
 • Midler til støtte for pårørende, både avlastning og erfaringskonsulent, midler fra helsedirektoratet, samt noe midler til utarbeidelse av pårørendestrategi i kommunen.
 • Pårørendefagdag.
 • Innspill til kommunens virksomhet fra pårørende om behov for mer individuelt tilpassede tjenester, som har resultert i et forbedret tilbud på ettermiddag, kveld og overnatting på helg.

Samarbeidspartnere

Kommunens virksomheter, lag og organisasjoner, skoler og høyskoler, lag og organisasjoner, enkeltpersoner.