Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Både i Hode og sekk - økt kompetanse i systematisk klinisk observasjon og bedre handlingsberedskap

Publisert 31. august 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Fem kommuner i Troms har dannet læringsnettverk med 30 instruktører over fem samlinger i løpet av et år. De får teoretisk opplæring i systematisk klinisk observasjon med praktisk trening innen akutt og sub-akutt sykdom.

Prosjektansvarlig:

USHT Troms

Prosjektleder: Kine Nordmo-stykket kine.nordmo.stykket@tromso.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: 2016- 2017
Ferdig: 2017

Bakgrunn

Foto: Elisabet Sausjord

Pasienter på sykehjem og i hjemmebaserte tjenester er ofte skrøpelige, kommer raskt ut av sykehus etter innleggelse, og er utsatt for akutt sykdom på grunn av høy alder, kroniske tilstander og funksjonssvikt. Ved akutt sykdom hos pasienter på sykehjem og hjemmetjenesten vil personalet ofte stå overfor avgjørelser om sykehusinnleggelse. I flere kommuner er det lang avstand til nærmeste sykehus. Oppgaveoverføring fra staten og kommunenes egen utvikling, gjør at det stilles økte krav til medisinskfaglig kompetanse på alle nivå i kommunehelsetjenesten. På grunn av dette er det viktig å få mer praktisk og teoretisk kunnskap om observasjon og systematiske undersøkelser for evt. kunne sette i gang tiltak i forhold til observasjonene.

Mål og hensikt

Målet er å bedre personalet sin kompetanse i systematisk, klinisk observasjon og forbedre deres handlingsberedskap i vurdering av pasienter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (bl.a. hjemmetjeneste, KAD/ korttidsavdeling og sykehjem). Dette for å fange opp og evt. forebygge utvikling av sykdom og for å bedre innsatsen i forhold til akutt sykdom.

Tiltak og gjennomføring

30 instruktører bestående av sykepleiere, eller eventuelt erfarne hjelpepleiere, er valgt ut av ledere lokalt i kommunen til å delta i instruktøropplæringen.

Hovedfokus er å lære personalet å være mer systematisk ved å ta i bruk ABCDE tenkningen i tilnærmingen til pasienten. Bruk av EWS (early warning score) og ISBAR (verktøy for sikker kommunikasjon).

Tema i undervisningsopplegget er:

 • Normal aldring og den geriatriske pasient
 • Vitale mål og systematisk kartlegging
 • Akuttmedisin i pleie- og omsorg
 • Plan BLÅ
 • Læringsnettverk
 • Tverrfaglig tilnærming
 • Rollen som veileder/instruktør
 • Hjerte, med klinisk undersøkelse
 • Lunge og auskultasjon
 • Slag og kartlegging
 • Forberedende samtaler
 • Delir
 • Hode-til-tå undersøkelse

På fagdagene har vi teoretisk undervisning, praktisk trening, senario-trening, refleksjon, gruppeoppgaver og case-trening.

Etter fagdagene drar instruktørene tilbake til sine arbeidsplasser, og lærer videre det de har lært i tiden i mellom samlingene. På denne måten blir det ikke bare de som er på selve kurset som har nytten av fagdagene, men også de ansatte lokalt. I tillegg får instruktørene øve seg i å undervise i utvalgte tema både teoretisk og praktisk.

Resultater

Tilbakemeldingene så langt har vært svært positive. Instruktørene forteller om konkrete situasjoner de der de har hatt nytte av kunnskapen og treningen vi har hatt. Flere av kommunene har tatt i bruk skjema og kjøpt akuttsekker lik de som er utarbeidet i Tromsø under pilotprosjektet.

Samarbeidspartnere

USHT Troms, Målselv kommune, Salangen kommune, Balsfjord kommune, Tromsø kommune, Karlsøy kommune, Fylkesmannen i Troms, Norges Arktiske Universitet UIT, Pasientsentrert team UNN, Akuttmedisinsk avdeling UNN og Tromsø Akuttmedisinske Studentforening (TAMS)

Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Kompetanse- og innovasjonstilskudd via Fylkesmannen i Troms.

Prosjekt- og faglig ansvarlig: Kine Nordmo-Stykket, Avansert geriatrisk sykepleier kine.nordmo.stykket@tromso.kommune.no
Prosjektmedarbeider: Elisabet Sausjord, spesialsykepleier geriatri/fagsykepleier USHT Troms elisabet.sausjord@tromso.kommune.no