Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Felles kurs for sommervikarer i sykehjem og hjemmetjeneste

Publisert 22. august 2011 | Oppdatert 10. mars 2020

Mange sommervikarer er ufaglærte og uten erfaring fra pasientarbeid. Nye sommervikarer fikk et todagers kurs på høgskolen i Telemark i tillegg til opplæring på arbeidsplassen for å gi dem en bedre plattform før de møtte pasientene.

Prosjektleder: Heidi Johnsen, prosjektleder UHT Telemark, og Marit Skraastad, FoU-leder St.Hansåsen sykehjem
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Telemark
Status: Avsluttet
Periode: 2010
Ferdig: 2010

Finansiering

Hjemmetjenesten Eidanger

Samarbeidspartnere

Undervisningshjemmetjenesten Eidanger, St. Hansåsen sykehjem(USH og Høgskolen i Telemark

Bakgrunn for prosjektet

Hver sommer har kommunen behov for et stort antall ferievikarer både i hjemmetjeneste og på sykehjem. Det er ofte vanskelig å rekruttere faglært personell og ikke sjelden kommer ferievikarer rett fra videregående skole. De har som regel aldri vært i en rolle som omsorgsyter til et voksent sykt menneske, langt mindre utført oppgaver som personlig hygiene, munnstell eller eksempelvis mating. Vi ønsker å gi våre vikarer en bedre plattform før de skal ut og møte pasienter.
 

Hensikt og mål

• Å gi ufaglært personell en felles grunnleggende opplæring før de utfører pleie og omsorgsarbeid i kommunen. Opplæringen skal gjøre at de – sammen med opplæringen på arbeidsstedet - føler seg trygge nok til å møte pasientene når de må jobbe selvstendig.
• Å styrke våre erfarne ansattes rolle som veileder og kunnskapsformidlere
• Å rekruttere personell til sykepleier eller helsefagutdanning
 

Tiltak

  • Beskrive kursets hovedinnhold og legge ut påmelding på kommunens intranettside
  • Lage timeplan for to dager
  • Forberedende møte med veiledere for å skape felles forståelse for innholdet i de ulike praktiske øvelsene
  • Gjennomføre to-dagers kurs
  • Evaluere kurset

Gjennomføring og resultater

Alle ufaglærte ferievikarer i hjemmetjeneste og sykehjem fikk todagers kurs i tillegg til opplæringsvaktene alle skal ha på det enkelte arbeidssted. Vi benytte lokalene til Høgskolen i Telemark. Opplæringen foregikk i løpet av uke 24. De fleste vikarene som kommer rett fra videregående er ferdige med skolen innen den tid og er klare for å starte sommerjobben i uken etterpå.

Dag 1 var ren teori med et utvalg av temaer, blant annet etikk, kleskoder, taushetsplikten, møte med den demente pasienten, når arbeidsplassen er i noens hjem, ernæring og ansattes rettigheter/plikterDag 2 besto av praktiske øvelser, hvor skolens kliniske ferdighetssenter med sengeposter og en leilighet ble brukt.  

Vikarene ble delt inn i grupper på fire og fikk veiledning av en instruktør( omsorgsarbeidere/ hjelpepleiere fra i kommunen. De lærte blant annet:

• Personlig hygiene til pasient i seng
• Sengeskift med pasient i sengen
• Forflytning fra seng til (rulle)stol
• Forflytning fra stol til seng
• Forflytning i seng
• Personlig hygiene ved å sitte foran vask på badet
• Tannpuss, munnstell

Måloppnåelse

1.    Å gi ufaglært personell en felles grunnleggende opplæring før de utfører pleie og omsorgsarbeid i kommunen. Opplæringen skal gjøre at de – sammen med opplæringen på arbeidsstedet - føler seg trygge nok til å møte pasientene når de må jobbe selvstendig. 

Vikarene fikk utdelt et evalueringsskjema hvor de ble bedt om å evaluere både kurset og arbeidsperioden de har jobbet. To personer opplevde det ikke som  trygt å jobbe selvstendig etter gjennomført opplæring. Begge var helt uten erfaring og arbeidet i hjemmetjenesten. En hadde hatt totalt 6 dagers opplæring, den andre totalt 5. Begge gir svært god evaluering av de to kursdagene og sier i tillegg at sommerens erfaringer har gitt dem inspirasjon til å tenke utdanning eller arbeid innen omsorgsfeltet De øvrige åtte følte seg trygge. Her varierer det i forhold til antall opplæringsdager på arbeidsstedet men de fleste har hatt 3 (5 dager har vært vanlig i kommunen når opplæringen kun er gitt individuelt på arbeidsstedet) Kursdagene får alt overveiende meget god tilbakemelding. Konklusjon: opplæring på arbeidsstedet må tilpasses den enkeltes behov.

2.   Å styrke våre erfarne ansattes rolle som veileder og kunnskapsformidlere

Tilbakemeldingene fra instruktører og foredragsholdere er svært positive. Det styrker selvfølelsen når det man gjør til daglig oppleves som ”viktig”. Det er også fint å bli kjente med andre fra andre arbeidssteder. I prosjektarbeidet fikk man anledning til å diskutere fag og når man skal veilede andre kreves det en bevissthet på ”hvorfor vi gjør som vi gjør”. Det gjør at man må ”løfte blikket” og tenke igjennom hvilke kunnskaper de daglige rutinene har som utgangspunkt. Dette styrker bevisstheten, men også stoltheten over fag og profesjon.

3.   Å rekruttere personell til sykepleier eller helsefagutdanning

På spørsmål om sommerens erfaringer har gitt inspirasjon til å velge utdanning eller arbeid innen omsorgsfeltet svarer syv stykker ja og tre svarer vet ikke. Ingen svarer nei og det vurderer prosjektet som et positivt resultat.
 

Spredning

Resultatet av prosjektet ble presentert på kommunens intranett, på nettsiden www.undervisningssykehjem.no, i årsrapport til Helsedirektoratet for 2010 fra tidligere undervisningssykehjemmet og undervisningshjemmetjenesten i Telemark. Videre vil prosjektet bli presentert på den regionale nettverkssamlingen for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i helseregion Sør, samt på Geriatrikonferansen i Langesund 7 - 8 april 2011.