Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Gjensidig hospitering

Publisert 14. desember 2012 | Oppdatert 10. mars 2020

Hospiteringsavtale mellom kommune og sykehus der målet er å forbedre samhandling og pasientforløp gjennom gjensidig kompetanseutveksling.

Prosjektleder: Torfinn Tørresen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vest-Agder
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2011
Ferdig: 2011

Finansiering

Kristiansand kommune og SSHF

Samarbeidspartnere

SSK-HF og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Kristiansand

Bakgrunn for prosjektet

Bedret samarbeid mellom forvaltningsnivåene har vært sentralt i flere tiår og er fremhevet i de fleste styringsdokumenter fra Helsedirektoratet. Både kommuner og sykehus utfordres til å kvalitetssikre samarbeidet og finne nye og mer hensiktsmessige samarbeidsformer. Samhandlingsreformen legger i denne forbindelse sterke føringer for en overføring av oppgaver fra 2. til 1.linjetjeneste, noe som krever ytterligere fokus på systematisk kompetanseoverføring.

Hensikt og mål

Bedret pasientforløp gjennom økt faglig kompetanse og organisatorisk/kulturell forståelse for hverandres arbeidsområder, hos helsepersonell på sykehus og i kommune.

Tiltak

Våren 2011 hospiterer opp til 12 sykepleiere / fysioterapeuter fra SSHF 3 dager ved Kristiansand kommunes korttidssykehjem, hjemmesykepleie, rehabiliteringstjeneste, og enhet for behov og tjenestetildeling. Tilsvarende hospiterer til sammen 12 sykepleiere / fysioterapeuter fra kommunehelsetjenesten 5 dager på smittevern, lunge, lindrende, geriatrisk, og rehabiliterings –avdelingene på sykehuset.

Gjennomføring og resultater

Til sammen 12 sykepleiere / fysioterapeuter fra sykehus og kommune gjennomførte første hospiteringsrunde høsten 2010. Evalueringene er svært positive iht. å nå målene om økt kompetanse og forståelse for hverandres arbeidsområder.

I utviklingen av hospiteringsopplegget har Utviklingssenteret tatt i bruk erfaringene Stavanger kommune og Universitetssykehus har gjort seg på området.

Spredning

Planen er at de øvrige kommunene i Vest-Agder også får mulighet til å hospitere på SSHF, f.o.m. våren 2012. Tanken er å bruke Utviklingssenterets referansegruppe som forum for igangsetting av denne spredningen. Før dette skal imidlertid ordningen prøves ut i alle omsorgsenhetene i Kristiansand kommune.